Propisi

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl.), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, putem slušanja, gledanja i sl, odnosno posredno, putem uvida u dokument u kojem je informacija sadržana i sl.), ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona.

Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva.

Poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

OBEZBEĐENJE PODATAKA

Obaveza čuvanja tajne

Poverenik, zamenik Poverenika i zaposleni u stručnoj službi, dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti, osim ako je drukčije propisano. Ova obaveza traje i po prestanku obavljanja dužnosti Poverenika i zamenika Poverenika, odnosno po prestanku radnog odnosa u stručnoj službi.

Rukovalac je dužan da upozna obrađivača i lice koje ima uvid u podatke sa merama za zaštitu tajnosti podataka.

Organizacione i tehničke mere

Podaci o ličnosti moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

Rukovalac i obrađivač dužni su da preduzmu tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

EVIDENCIJA

Evidencija o obradi

Rukovalac obrazuje i vodi evidenciju koja sadrži:

1)  vrstu podataka i naziv zbirke podataka;

2)  vrstu radnje obrade;

3)  naziv, ime, sedište i adresu rukovaoca;

4)  datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;

5)  svrhu obrade;

6)  pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;

7)  kategoriju lica na koje se podaci o ličnosti odnose;

8)  vrstu i stepen tajnosti podataka;

9)  način prikupljanja i čuvanja podataka;

10)  rok čuvanja i upotrebe podataka;

11)  naziv, ime, sedište i adresu korisnika;

12)  oznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Srbije sa nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov i svrhu unošenja, odnosno iznošenja podataka;

13)  preduzete mere zaštite podataka;

14)  zahtev povodom obrade.

Rukovalac nije dužan da obrazuje i vodi evidenciju obrade: podataka o ličnosti koji se obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe, podataka koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje zakonom propisano, podataka za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni podaci o ličnosti, kao ni podataka koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.

Rukovalac ažurira evidenciju kada dođe do promene u vezi sa osnovnim podacima u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac za vođenje evidencije i način vođenja evidencije propisuje Vlada Republike Srbije.

 

Dragana LJ. Đorđević, advokat

Dragana Lj. Đorđević, advokathttp://www.djordjevic-lawyer.co.rs

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević posluje u Beogradu počev od 1995. godine i pruža advokatske usluge klijentima sa posebnim fokusom na oblast trgovinskog prava, naplate potraživanja i naknade štete.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!