Društvo

Za 15 godina Srbija će izgubiti milion stanovnika

Sr­bi­ja će u na­red­nih 15 go­di­na iz­gu­bi­ti mi­li­on sta­nov­ni­ka uko­li­ko se ne pro­me­ne ak­tu­el­ni tren­do­vi.

To po­sta­je pi­ta­nje pre­ži­vlja­va­nja, mla­di od­la­ze iz ze­mlje što je ve­li­ki de­mo­graf­ski ri­zik i put ka­ta­stro­fe.

Ovu upo­zo­ra­va­ju­ću oce­nu u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku“ iz­neo je Dra­gan Đu­ri­čin, pro­fe­sor Eko­nom­skog fa­kul­te­ta. Slo­bod­no tr­ži­šte je ali­bi za inert­ne po­li­ti­ča­re. Dr­ža­va mo­ra da se ume­ša u pe­ri­o­du struk­tur­nih pro­me­na, to se ne sme pre­pu­sti iner­ci­ji ne­vi­dlji­ve ru­ke Ada­ma Smi­ta, do­da­je.

"Uko­li­ko bi sto­pa ra­sta u Sr­bi­ji bi­la se­dam od­sto, mi bi­smo u na­red­nih 15 go­di­na du­pli­ra­li bru­to do­ma­ći pro­iz­vod (BDP). Tek ta­da bi­smo bi­li na ni­vou na kom je bi­la Hr­vat­ska, ka­da je ušla u EU, što go­vo­ri o to­me ko­li­ki je naš za­o­sta­tak", oce­nju­je Đu­ri­čin i dodaje da nauka u Srbiji treba da dobije novi smisao, te da treba finansirati projekte koji imaju praktičnu primenu i povezati ih sa obrazovanjem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!