Propisi

Usvojena Strategija zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Srbije, usvojila je Strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

Opšti cilj Strategije zapošljavanja je uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu. Strategija zapošljavanja  predviđa međusektorske mere koje će se realizovati u saradnji sa sektorima obrazovanja, privrede, finansija i socijalne zaštite, dok je sa jedinicama lokalne samouprave planiran dalji razvoj lokalne politike zapošljavanja. Ove međusektorske mere su usmerene na unapređenje ponude rada i tražnje za radom i treba da dovedu do rasta kvalitetne zaposlenosti.

Radi unapređenja položaja nezaposlenih lica na tržištu rada, mere predviđene u Strategiji zapošljavanja odnose se na realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja (APZ), na unapređenje njihovog sprovođenja, na kreiranje novih mera APZ, kao i na unapređenje praćenja stanja i kretanja na tržištu rada i ishoda i uticaja mera APZ.

Posebne mere predviđene su za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, kao i Roma i Romkinja, imajući u vidu njihovu zastupljenost i druge karakteristike koje ukazuju na nepovoljan položaj na tržištu rada, ali će fokus biti i na drugim ranjivim kategorijama nezaposlenih koji bez dodatne i intenzivne podrške u traženju posla ne mogu samostalno da poprave svoj položaj na tržištu rada.

Unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje kapaciteta za planiranje i sprovođenje politike zapošljavanja predstavlja takođe važan cilj Strategije zapošljavanja koji je operacionalizovan odgovarajućim merama.

Proces izrade Strategije zapošljavanja sprovodio se uz kontinuirane konsultacije sa svim relevantnim akterima, drugim ministarstvima, institucijama, socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva.

Radi sprovođenja Strategije zapošljavanja izrađen je Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine čije usvajanje je planirano početkom marta 2021. godine, a kojim će biti utvrđene aktivnosti za realizaciju mera predviđenih Strategijom zapošljavanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!