Razvoj

Upravljanje inovacijama za preduzetnike

Nije potrebno da izmislite nešto novo da biste bili uspešni kao preduzetnici. Inovacija ne mora da bude neki veliki izum koji će promeniti svet zauvek. Inovacija može biti mala promena u procesu proizvodnje, načinu promocije ili merenja, distributivnom kanalu.

Hiljade i hiljade uspešnih preduzetnika rešilo je samo jedan problem koji su prepoznali u svojoj struci. Kako uštedeti 10% na materijalu ili kako uštedeti vreme i novac prilikom rezervisanja broda za pecanje sa instruktorom? Inovacija koju koristite ne mora čak biti ni vaša. Ceo Internet je jedna velika inovaciona platforma gde, opet, hiljade i hiljade uspešnih preduzetnika prebacuju spore, skupe i komplikovane procese iz oflajn poslovanja ili života i čine ih pristupačnim i jednostavnim za svoje korisnike.

Šta je to nešto iz vašeg života što vas košta ili zadaje muku? Koji problem organizacija u kojoj trenutno radite rešava sporo ili skupo? Odgovori na ova pitanja često zahtevaju inovativno rešenje, ali ne uvek. Svet je veliki, pametni ljudi su svašta rešili. Možda je dovoljno samo primeniti na teritoriju i tržište koje poznajete

Inovacioni kapacitet preduzeća danas predstavlja izvor konkurentske prednosti preduzeća što je snažno podržan o sposobnostima preduzeća u oblasti kvaliteta, efektivnosti i fleksibilnosti.

Samo preduzeća, uspešni inovatori, imaju sposobnost opstanka u uslovima neizvesnosti i mogu da kontinuirano, brzo i lako snabdevaju tržište inovativnim proizvodima po cenama koje su niže od konkurenata. Savremeni tržišni uslovi, koje karakteriše brzo zasićenje tražnje, nameću zatev za postizanje konkuretnske prednosti preduzeća kao posledicu njegove sklonosti ka inoviranju.

SAVREMENO TRŽIŠTE I POSLOVNA KLIMA

Ritam promena se ubrzava, i ono što je tržište do juče prihvatalo, danas više ne želi, najčešće zato što se pojavilo nešto bolje. Ovakav ritam, rezultat je sveprisutne globalizacije, protok robe i informacija sve je veći, konkurencija je sve oštrija, a želje kupaca se sve brže menjaju. Iako veličina preduzeća i učešća na tržištu i dalje čine veliki deo poslovnog uspeha jednog preduzeća, inovativnost, fleksibilnost i brzo prilagođavanje su karakteristike koje dobijaju na značaju. U svakom poslu nužni su određeni strateški ciljevi i delovanje, kao i sposobnost organizacije da adekvatno odgovori promenama na tržištu. U današnjem vremenu brzih promena poslovni model mora u sebi da sadrži:

a)  Dobro poznavanje i praćenje tržišta, potreba i želja kupaca;

b)  Pristup znanju, idejama i kreativnosti;

c)  Inovativnost, što znači pretvaranje kreativnosti i ideja u uspešan posao.

U svim firmama koje se aktivno odnose prema svojoj budućnosti danas rade ljudi čiji je posao samo da razmišljaju o novim stvarima, da prate i ispituju ideje, bez obzira koliko neverovatno izgledale.

Veliki upliv informacionih i komunikacionih tehnologija doveo je i do potpuno novog poimanja radnog mesta. Danas se u velikom broju poslova i ne mora biti fizički prisutan u kancelariji da bi se obavio posao Ljudi rade iz svojih kuća, sa terena, u neprestanoj su vezi, što iziskuje i nove oblike organizovanja i upravljanja ljudskim resursima. Od zaposlenih se traži sve veće obrazovanje i uža specijalizacija, poznavanje više poslova i prilagodljivost promenama. Neprestano sticanje novih znanja i veština već jeste i biće imperativ u budućnosti.

INOVACIJE

3.1. Šta je inovacija?

Etimološko značenje glagola »inovirati« može se tražiti u latinskom jeziku: innovare - obnoviti, učiniti ponovo novim, a imenica innovation znači novi izum, koji unapređuje neki poizvod ili metod rada, novotarija, promena.

Inovacija je primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda ili procesa ili usluge, ili marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima poslovnih subjekata sa okruženjem.

Uglavnom se pod tim izrazom podrazumeva uvođenje nekog proizvoda, procesa ili metoda, do tada nepoznatog, ili bitno različito od poznatih. Detaljnija definicija kaže je inovacija znanje sintetizovano u nekom proizvodu, usluzi ili procesu, uz njegovu tržišnu valorizaciju ili uspešno iskorišćavanje novih ideja. Definicija inovacija se uglavnom odnosi na razvoj i uspešno pretvaranje invencije u koristan proizvod (inovacija proizvoda) ili tehniku (inovacija procesa ) za koje se smatra da su vredni da budu izneti na tržište, ili da se koriste unutar preduzeća. Zbog toga se najpre mora napraviti razlika između invencije (pronalaska) i inovacije. Inovacija predstavlja tržišnu realizaciju invencije.

Ne završe sve invencije kao inovacije, već samo one koje su zadovoljile tri osnovna zahteva klasifikacije za standardni patent invencije:

(1) invencija mora da bude nova;

(2)  korisna;

(3)  dokazuje fazu inventivnosti, odnosno „mora biti neočigledna iskusnim praktičarima u tehnološkoj oblasti“.

Odmah da naglasim da upravo tržišna ili neka druga verifikacija korisnosti i napretka, jednu dobru ideju čini inovacijom. Kaže se da istraživanja transformišu novac u znanje, dok inovacije transformišu znanje u novac. Inovacija, adekvatno valorizovana na tržištu, smatra se već duže vreme najsigurnijim putem za postizanje i održavanje uspeha jednog preduzeća. Sposobnost stvaranja novih ideja, evaluacija i dobra primena znanja i veštine u razvijanju, od suštinskog su značaja za uspešnost inovativnog biznisa.

Inovacija može biti novi ili modifikovani proizvod, nova ili unapređena usluga, proces rada ili opsluživanje kupaca, mesto i način prodaje, promocija proizvoda kao i opšte poslovne filozofije (modela) poslovanja.

Možemo reći da je inovator onaj ko je u nečemu otišao dalje u poređenju sa svojim okruže-njem. Inovator je i onaj ko počne da primenjuje nešto što je novo samo za njega, a što nije nikakva novina za okruženje. Inovacija često postoji samo u očima onoga ko je primenjuje i možemo da kažemo da je upravo to konačna potvrda jedne inovacije. Ako ja nešto ocenjujem kao inovaciju, jer mi donosi neko poboljšanje, onda to jeste inovacija, bez obzira šta drugi mislili o tome. Upravo taj aspekt inovativnosti nas najviše zanima. Ako velike inovacije prepustimo velikima, male inovacije koje mali uvode u svoje poslovanje, jesu onaj motor napretka koji celu društvenu strukturu gura napred. Svaka inovacija koja donosi neko poboljšanje onome ko je primenjuje, bez obzira koliko mala bila, preliva svoj pozitivni efekat na celu zajednicu.

3.2. Zašto inovirati?

Inovacije donose tržišnom uspehu organizacija koje ih uvode. Ne uvek. Nije svaka inovacija istovremeno i garant uspeha na tržištu. Sposobnost jedne organizacije da uvodi inovativna rešenja u poslovanje važan je preduslov njenog tržišnog uspeha, ali tek tržište daje konačnu ocenu i verifikuje neku inovaciju kao uspešnu ili neuspešnu. Kreativnost i posvećenost radu su dobra osnova za uspeh, ali inovaciju imamo tek kad je tržište potvrdi. Tek valorizacija na tržištu jednu kreativnu ideju čini inovacijom.

Shvatiti značaj inovacije i reinţenjeringa proizvoda,inovativne strategije i delovanja organi-zacije na tom polju, jedan je od preduslova postizanja konkurentske prednosti i opstanka na dinamičnom trzistu. Preduzeća koja žele da budu uspešna i da napreduju u tržišnom pogledu, moraju da budu inovativna. Kreiranje novog tržišta ili nove kategorije proizvoda jeste najefikasniji način konkurisanja na zrelim tržištima. Inovacije i inovativne strategije, stalna usavršavanja i primena znanja, inovativnoj organizaciji donose niz prednosti.

Značaj inovacija:

-  inovacija podstiče ekonomski rast i stvara dobit оmоgućujе upоznаvаnjе sа оprеmоm i njеnim tеhničkim i tеhnоlоškim kаrаktеristikаmа;

-  rast u inovacijama od 1 procenta doprinosi rastu prihoda po glavi stanovnika od otprilike 0.05 %;

-  inovacija direktno utiče na povećanje zaposlenosti, i indirektno doprinosi ekonomskoj efikasnosti i dobiti;

-  inovativni proizvodi omogućavaju da se osvoji i zadrži udeo na tržištu, ali i uveća profitabilnost na trţištima.

Što se tiče malih i velikih inovativnih preduzeća, istraţivanja pokazuju da su mala inovativna preduzeća izvor tehnoloških inovacija, tj. da svoje istraživačke i razvojne aktivnosti usmera-vaju ka oblastima u kojima tehnološke inovacije imaju visok proizvodni i komercijalni rizik, a nisu vezana za velika finansijska izdvajanja, dok su velika preduzeća nosioci tehnološkog razvoja. Na pitanje koje je preduzeće efikasnije, ne možemo dati jednostavan i jedinstven odgovor.

Inovacije nisu samo nove tehnologije ili novi proizvodi, nego su to i novi i pametniji načini za obavljanje poslova, nove metode upravljanja, novi poslovni sistemi ili nove usluge. Inovacije ne donose samo veći razvoj, više poslova i novaca, inovacije dovode do stvaranja „pametnog“ razvoja. Pametan razvoj može uključiti eko inovacije koje poboljšavaju okoliš ili društvene inovacije koje pružaju slične prilike svima. Inovacije se ne zasnivaju samo na većoj proizvodnji ili povećanju prodaje, nego unose stvarna poboljšanja u naše živote.

Inovacije koje donose pametan razvoj zahtevaju ultimativno društvenu interakciju, a društveno i kulturno okruženje ključ su inovativnog procesa.

Biljana Planić, dipl. turizmolog

 Tekst je preuzet iz "Magazina" Sekcije za žensko preduzetništvo PKS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!