Propisi

Upotreba pečata u poslovanju privrednih subjekata

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 44/2018) ostvareno je unapređenje pojedinih rešenja iz važećeg Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), kao i dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o privrednim durštvima odnose se na:

1)  Upotrebu pečata i prestanak važenja pojedinih odredaba posebnih propisa koje se odnose na obaveznu upotrebu pečata u poslovanju privrednih subjekata,

2)  Stvaranje preduslova za uvođenje digitalnog poslovanja,

3)  Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva,

4)  Izmenu kriterijuma likvidnosti za utvrđivanje tržišne vrednosti akcija javnog akcionarskog društva,

5)  Brže sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija,

6)  Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću,

7)  Institut imovine velike vrednosti,

8)  Registraciju ogranka domaćeg privrednog društva,

9)  Institut prinudne likvidacije,

10)  Dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije, koji se odnose na prekogranično pripajanje i spajanje privrednh društava, Evropsko društvo i Evropsku ekonomsku interesnu grupaciju. 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 44/2018) stupio je na snagu 09. juna 2018. godine, ali njegova primena počinje 01. oktobra 2018. godine osim odredaba o prekograničnom pripajanju i spajanju privrednih društava, o Evropskom društvu i Evropskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji, koje počinju da se primenjuju počev od 01. januara 2022. godine.

Upotreba pečata

Obaveza upotrebe pečata je društvima već odavno ukinuta, Međutim u skladu sa pojedinim propisima upotreba pečata i dalje je postojala, odnosno bila propisana, pa je tako izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima propisano da se posebnim propisom ne može društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Navedenim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvam, propisan je i prestanak važenja pojedinih odredaba propisa koje se odnose na obaveznu upotrebu pečata u poslovanju privrednih subjekata. Na ovaj način, jednim zakonom sprovešće se i Akcioni plan koji se odnosi na ukidanje obavezne primene pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika, koji je dana 29. marta 2018. godine Vlada Republike Srbije usvojila Zaključkom o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava ("Sl. glasnik RS", broj 28/2018).

Akcionim planom predviđeni su:

-  svi propisi koji se moraju izmeniti (prema odredbama/propisanim obrascima predviđenim za ukidanje obaveze korišćenja pečata),

-  organi nadležni za izmenu propisa i partnerske institucije kod pojedinih propisa, kao i 

-  rokovi u kojima navedene izmene moraju biti učinjene.

U skladu sa predviđenom dinamikom izmene propisa iz Akcionog plana, do kraja 2019. godine, obaveza korišćenja pečata neće više biti predviđena nijednim pozitivnim propisom iz nadležnosti organa državne uprave.

Nakon početka primene izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima u obavezi  da koriste pečat su samo državni organi i pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, u skladu sa odredbama Zakona o pečatu državnih i drugih organa ("Sl. glasnik RS", br. 101/2007).

 

Dragana Lj. Đorđević, advokat

Dragana Lj. Đorđević, advokathttp://www.djordjevic-lawyer.co.rs

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević posluje u Beogradu počev od 1995. godine i pruža advokatske usluge klijentima sa posebnim fokusom na oblast trgovinskog prava, naplate potraživanja i naknade štete.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!