Finansijske usluge

Tokenizacija poslovne imovine

Globalno istraživanje, koju je uradio Delloite, je pokazalo da je blockchain tehnologija postala strateški prioritet unutar finansijske industrije. ¾ ispitanika vidi tokenizaciju kroz digitalnu imovinu i kripto valute kao snažnu alternativu fiat valutama. Procena je da će kripto valute i digitalni (kripto) tokeni, u periodu do 10 godina, zameniti današnji novac i najveći broj postojećih instrumenata na finansijskom tržištu.

Istraživanje i analiza Plutonea ukazuje na brzi rast tržišta tokenizovane imovine u EU, koja će do 2024 god. narasti na 1,4 triliona eur-a, od čega će samo 15% činiti kripto valute, a ostatak tokenizovani oblici imovine. Koliki potencijal leži u fenomenu tokenizacije govori i podatak da je Svetski Ekonomski Forum 2019 god. dao procenu da će do 2027 god., 10% globalnog GDP-a biti tokenizovan, što je ekvivalent današnjih 8,5 triliona dolara!

Inače, digitalna imovina predstavlja digitalni zapis (u formi programskog koda, nastao na blockchain tehnologiji) kojim se evidentira i dokazuje pravo iz bilo kog oblika imovine, bilo da se radi o nepokretnoj ili pokretnoj fizičkoj imovini, nematerijalnoj imovini ili pravima. 

Obračunska jedinica koja izražava odmer prava nad digitalnom imovinom je token koji se digitalno izdaje i prenosi na sticaoca preko pametnog ugovora (smart contract). Javnost percepira kripto valute, uglavnom Bitcoin, kao početak tokenizacije, što je pogrešno. Početak tokenizacije je vezan za tokenizaciju podataka (data tokenization) i u primenu je preko 30 godina. 

Token se prenosi digitalnim putem bez posrednika i autorizacije trećih lica (u njemu učestvuju samo izdavalac i sticalac) za par sekundi. Osim što izvorno daje odredjena prava u vezi sa imovinom i/ili pravima izdavaoca, token se može koristiti kao sredstvo razmene-plaćanja i/ili koleteral u finansiranju i dr. poslovnim transakcijama. 

Time bilo koji oblik poslovne imovine može postati finansijsko-monetarno sredstvo sa kojim mogu raspolagati čak i fizička lica, jer tehnologija tokenizacije dozvoljava fragmeteranje prava na najmanji mogući nivo, tako da tekonizacijom možete biti neposredni ili posrednik vlasnik napr. milionitog dela neke nepokretnosti, nekog potraživanja ili imati učešće u nekom nematerijalnom ili ekonomskom pravu (video prava, tehnolologija...).  

Tokenizacija imovine, se pored aktive pravnih lica odnosi i na pasivu. Tzv secuirity tokenima, možete finansirati svoje poslovanje kreiranjem dužničkih i kapitalnih digitalnih instrumenata, kao i hibridnih oblika vlasničko-dužničkih odnosa.  Pored toga, u digitalizovan poslovni odnos se mogu uneti automatizovani elementi-mehanizmi kao što je napr obezbeđenje ili default mehanizam prevremene dospelosti neke obaveze.

Digitalna imovina i tokenizacija u Republici Srbiji je od juna 2021 god regulisana primenom Zakona o Digitalnoj imovini i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti i NBS, što je početak tokenizacije domaće ekonomije.   

Digitalnim konceptom imovine i tokenizacijom olakšava se i smanjuje trošak pristupa imovini, finansiranju, raspolaganju, povećava se promet i likvidnost. Pored toga primenom blockchain tehnologije uvodi se potpuna sigurnost i transparentnost u poslovni odnos i poslovanje. 

Kako? Osim što je istorijski digitalni zapis nepromenljiv (ne mogu se ex post vršiti izmene), tehnologija tokenizacije daje mogućnost da se elektronska evidencija poslovnih transakcija i promena (napr. u računovodstvu) može publikovati u realnom vremenu i povezati sa pravima iz tokena, čime investitor ili poslovni korisnik može u realnom vremenu pratiti poslovanje, elemente ispunjenosti pametnog ugovora, kao i indiktore vrednosti koji utiču na cenu tokena.

Autor: Aleksej Misailović, CEO Eko Digital 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!