Propisi

Šta donose izmene poreskih zakona?

Nedavne izmene poreskih zakona donose nove obaveze poreskim obveznicima, ali i prava. Uvedena je dodatna obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV-a uz poresku prijavu, kao i obavezna dostava dodatnih podataka Poreskoj upravi mimo podataka za APR. S druge strane, sužen je obim usluga, na koje se plaća porez po odbitku za usluge stranih pravnih lica.

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji određeno je da će Poreska uprava obavljati pružanje poreskih usluga, poresku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. Prema dosadašnjoj definiciji, Poreska uprava obavljala je kancelarijsku kontrolu, terensku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. S ovim izmenama zakona, više neće postojati razlika između kancelarijske i terenske kontrole, a Poreska uprava će pružati poreske usluge, koje uključuju pružanje pravne pomoći poreskom obvezniku, prijem i obradu poreskih prijava i ostalo.

Jedna od novina je i to što bi Poreska uprava trebalo da šalje podsetnike poreskim obveznicima, pre slanja opomene, i to pisanim ili elektronskim putem ili slanjem SMS poruke.

Takođe, ovim Zakonom se, kao novi pojam, uvodi dodatak zapisniku. Ukoliko je poreski inspektor, posle dostavljanja zapisnika, došao do novih saznanja ili činjenica koje utiču na utvrđeno činjenično stanje, u tom slučaju sastavlja se dodatak zapisniku, koji se dostavlja poreskom obvezniku. Obveznik tada ima pravo da izjavi primedbe na dodatak zapisniku i to u roku od 8 dana od dana prijema dodatka.

Dalje, određeno je da je poreski obveznik dužan da Poreskoj upravi dostavi sve relevantne podatke koji se ne prijavljuju APR-u (na primer, podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost). Predviđena je prekršajna kazna u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice koje ne dostavi tražene podatke.

Izmenama je određeno da se, kada je neosnovano iskazan iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit, pokreće  prekršajni, a ne krivični postupak, ukoliko iznos ne premašuje 1.000.000 dinara za prethodnih 12 meseci.

U slučaju kada se poreskom obvezniku vrši povraćaj PDV-a, takav povraćaj se vrši u iznosu umanjenom za iznos dugovanog poreza dospelog po drugom osnovu.

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Od 1. aprila 2018. godine sužen je obim usluga koje podležu porezu po odbitku u smislu da predmet oporezivanja budu samo prihodi koje strana pravna lica ostvaruju od domaćih pravnih lica po osnovu:

- naknada od usluga istraživanja tržišta,

- računovodstvenih i revizorskih usluga,

- drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Dakle, sve ostale usluge neće više biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (npr. usluge prevoza, marketinške usluge i slično).

Rok za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku (Obrazac PDPO/S) sada će biti tri dana od dana isplate prihoda. Takođe, rok za plaćanje poreza po odbitku biće tri dana od dana isplate prihoda.

Takođe, amortizacija nematerijalnih sredstava vrši se primenom proporcionalne metode srazmerno veku trajanja, koji je opredeljen momentom priznavanja tih sredstava u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa propisima kojima se uređuje Računovodstvo i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, na osnovicu koju čini nabavna vrednost svakog sredstva posebno. To znači da će se u poreskom bilansu priznavati računovodstvena amortizacija nematerijalnih sredstava.

Izmene Zakona o PDV-u

Najvažnija izmena je svakako obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV-a uz poresku prijavu, koja je počela da se primenjuje 1. jula 2018. godine. Osnovna svrha pregleda obračuna jeste da se prikažu podaci o svim poslovnim aktivnostima obveznika, nezavisno od toga da li pojedine transakcije uopšte utiču na obračun PDV-a.

Dragana Galić, Head of Tax

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!