Razvoj

Srbija menja politiku subvencionisanja investitora?

U prvih deset godina odobravanja subvencija, od 188 projekata u prerađivačkoj industriji, koji su dobili državne podsticaje, samo četiri su se odnosila na visokotehnološke kompanije. Od gotovo 407 miliona evra subvencija, koje je država isplatila iz budžeta, 99,5 odsto je otišlo investitorima, za projekte nisko i srednje tehnološke složenosti, koji zapošljavaju veći broj ljudi, sa manjim platama.

Model subvencionisanja stranih investitora, koji je još 2006. godine, po uzoru na irski i slovački model, patentirao tadašnji ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, po svemu sudeći, pretrpeće ozbiljne promene. Kako „Politika” saznaje, Vlada Srbije razmatra predlog da se podsticaji ubuduće odobravaju samo za inovacije i nove tehnologije, umesto za svako radno mesto.

I u Izveštaju o napretku Srbije, koji je premijerki Ani Brnabić nedavno uručio Sem Fabrici, šef delegacije Evropske komisije, između ostalog, kritikuje se model subvencionisanja po novootvorenom radnom mestu. Tako se kaže da je politika subvencionisanja stranih investicija netransparentna i da nema sistemske kontrole trošenja tih sredstava.

Da je ova­kav za­o­kret neo­p­ho­dan po­ka­za­la je „Ana­li­za efe­ka­ta odo­bre­nih pod­sti­caj­nih sred­sta­va za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja od 2006. do 2016. godine”, ko­ju su ura­di­li dr Mi­lo­rad Fi­li­po­vić, pro­fe­sor Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, i dr Mi­ro­ljub Ni­ko­lić, sa­mo­stal­ni struč­ni sa­rad­nik Mi­ni­star­stva pri­vre­de.

Prema toj analizi, sub­ven­ci­je za po­dr­šku in­ve­sti­ci­ja­ma, ko­je su re­a­li­zo­va­ne ili su u pro­ce­su re­a­li­za­ci­je (215 pro­je­ka­ta) do­de­lje­ne su u osam obla­sti, ali naj­vi­še u pre­ra­đi­vač­koj in­du­stri­ji. 

Za re­a­li­za­ci­ju 188 (133 domaća i 55 stra­nih) pro­je­ka­ta pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je odo­bre­no 406.867.313 evra, što je 94,6 od­sto svih odo­bre­nih sub­ven­ci­ja. Ovim pro­jek­ti­ma pla­ni­ra­ne su in­ve­sti­ci­je od 1.717.288.591 evro (96 od­sto svih in­ve­sti­ci­ja) i za­po­šlja­va­nje 59.373 no­va rad­ni­ka (92,8 od­sto). Naj­ve­ći broj ugo­vo­ra o do­de­li pod­sti­ca­ja iz obla­sti pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je usme­ren je na pro­jek­te ni­sko teh­no­lo­ške (80 pro­je­ka­ta) i sred­nje ni­sko teh­no­lo­ške slo­že­no­sti (38 pro­je­ka­ta). 

Za re­a­li­za­ci­ju 66 pro­je­ka­ta iz obla­sti sred­nje teh­no­lo­ške slo­že­no­sti opre­de­lje­ne su sub­ven­ci­je i od 196.730.227 evra. 

Za­ni­mlji­vo je da se u ovoj gru­pi na­la­ze sa­mo če­ti­ri pro­jek­ta iz obla­sti vi­so­ke teh­no­lo­gi­je. Za njih su odo­bre­ne sub­ven­ci­je od 2.040.000 evra (0,5 od­sto odo­bre­nog nov­ca u  pre­ra­đi­vač­koj in­du­stri­ji). Pla­ni­ra­no je da ukup­na vred­nost in­ve­sti­ci­ja u ove pro­jek­te iz­no­si 13.525.000 evra (0,8 od­sto vred­no­sti in­ve­sti­ci­ja pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je) i da se za­po­sli 360 no­vih rad­ni­ka.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!