Propisi

Sporno ovlašćenje upravnika zgrada da prikupljaju podatke o stanarima, Vladan Gotovac, advokat

Ovlašćenja upravnika zgrada definisana su Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih jedinica, a njihovo delanje je zasnovano na odlukama skupštine stanara. Međutim, segment njihovih ovlašćenja, koji bi mogao da bude diskutabilan u pogledu moguće povrede prava na privatnost stanara jeste obaveza da prikupljaju i vode evidenciju o svim stanarima zgrade (vlasnicima ili zakupcima).

Mišljenja sam da je ovakva zakonska odredba sama po sebi nelogična, jer bi o postojanju zakupca već trebalo da bude obaveštena Poreska uprava, te je prikupljanje ovog podatka zapravo dupli posao, bez realne potrebe i bez velikog značaja u pogledu uređenja stanarskog prava, izjavio je u intervjuu za naš portal advokat Vladan Gotovac.

Prama novom Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih jedinica, koja su prava i međusobne obaveze vlasnika stanova i upravnika zgrada?

U smislu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih jedinica, vlasnik stana ima pravo da isključivo vrši svojinska ovlašćenja na svom posebnom delu zgrade, da izvrši popravku ili druge radove na zajedničkim delovima zgrade koja je neophodna radi otklanjanja opasnosti od prouzrokovanja štete na posebnom delu koji mu pripada ako to blagovremeno ne učini lice koje je dužno da izvrši popravku. Zatim, da svoj poseban deo zgrade menja, odnosno adaptira u skladu sa zakonom, bez zadiranja u posebne delove zgrade drugih vlasnika posebnih delova, potom da upotrebljava zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom, kao i da pokrene postupak pred nadležnim osnovnim sudom za utvrđivanje ništavosti odluke skupštine stambene zgrade koja je doneta suprotno ovom Zakonu.

Obaveza vlasnika stana je da upotrebom, odnosno korišćenjem svog posebnog, odnosno samostalnog dela, ne ometa korišćenje drugih delova zgrade, da svoj poseban, odnosno samostalni deo zgrade održava u stanju kojim se ne otežava, ne onemogućava i ne remeti uobičajena upotreba ostalih delova zgrade. Takođe, obaveza vlasnika je i da održava zajednički deo zgrade koji čini sastavni deo njegovog posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade, da učestvuje u troškovima održavanja i upotrebe zajedničkih delova zgrade i katastarske parcele na kojoj se nalazi zgrada. Ali i da trpi upotrebu zajedničkih delova zgrade, da dozvoli prolaz kroz svoj poseban, odnosno samostalni deo zgrade ili njegovu upotrebu na drugi primeren način ako je to nužno za popravku, odnosno održavanje drugog dela zgrade ili ispunjenje druge zakonske obaveze.

S druge strane, prava, a ujedno i obaveze upravnika zgrade ogledaju se u njegovom ovlašćenju da zastupa i predstavlja stambenu zajednicu, da podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica, da uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup. Zatim, da predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji i vrši druge poslove predviđene pomenutim Zakonom.

Da li ovlašćenja upravnika zgrade mogu narušiti privatnost stanara?

Ovlašćenja upravnika zgrade ogledaju se u delanju na osnovu odluke skupštine stanara, a segment njegovih ovlašćenja, koji bi mogao da bude diskutabilan u pogledu moguće povrede  prava na privatnost jeste njegova obaveza da prikuplja i vodi evidenciju o svim stanarima zgrade (vlasnicima ili zakupcima). Svakako, upravnik nema zakonsko pravo da stanare legitimiše, niti da ulazi u stan (to pravo je rezervisano isključivo za policijske službenike, i to na osnovu naloga suda). Mišljenja sam da je ovakva zakonska odredba pokušaj da se konačno počne sa naplatom poreza na izdavanje stana, ali o tome da je ista sama po sebi nelogična svedoči i činjenica da bi o postojanju zakupca već trebalo da bude obaveštena Poreska uprava, te je prikupljanje ovog podatka zapravo dupli posao, bez realne potrebe i bez velikog značaja u pogledu uređenja stanarskog prava. Samim Zakonom nije izričito propisano na koji način će upravnik zgrade prikupljati podatke o ličnosti o kojima vodi evidenciju, te moraju biti poštovane odredbe člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojima je utvrđeno da obrada podataka o ličnosti nije dozvoljena ako se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena i iz drugih razloga, koji isti Zakon predviđa.

Na kakve sankcije mogu naići vlasnici stanova, ukoliko ne ispune zakonom predviđenu obavezu?

Vlasnik posebnog dela, odnosno vlasnik zgrade može biti kažnjen novčanom kaznom u rasponu od 5.000 dinara do 150.000 dinara, zavisno od toga koja obaveza nije ispunjena.

Pošto zastupate klijente iz privrede, koji su najveći problemi koji muče privrednike?

U najvećem broju slučajeva, klijenti koji su privredni subjekti nam se obraćaju radi rešavanja problema iz domena prinudne naplate dugovanja u izvršnom postupku, promene pravne forme, radnopravnih odnosa unutar samih društava, te radi zastupanja u postupcima pred sudovima, kao i radi likvidacije društva. Kako je za privrednike jedan od najvećih problema naplata duga od dužnika čiji se računi duži period nalaze u blokadi, često nam se pravna lica obraćaju radi zastupanja u stečajnom postupku. Svakako, pravnim licima koja se tek osnivaju često je potrebna pomoć prilikom samog osnivanja, ali i u postupku registracije pred Agencijom za privredne registre, a kasnije u toku poslovanja naša pomoć im je potrebna radi sastavljanja opštih i pojedinačnih akata (statuta, zadružnih pravila, odluka i sl.)  Takođe, za strana pravna lica koja u Srbiji imaju svoje ogranke ili predstavništva jedan od većih problema jeste poreska regulativa i celokupan postupak uplate poreza na dobit, poreza i doprinosa za zaposlene, a u čemu im svakodnevno pomažemo.

Zbog čega Vam se najčešće obraćaju građani?

Građani nam se najčešće obraćaju radi zastupanja u postupcima za naknadu štete, zatim radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, sastavljanja ugovora iz domena prometa nepokretnosti, ugovora o doživotnom izdržavanju, razvoda braka, kao i radi zastupanja u ostavinskom postupku, ali i u ostalim parničnim, vanparničnim i krivičnim postupcima. U poslednje vreme građani nam se sve češće obraćaju u cilju zastupanja u postupcima za vraćanje na rad, usled nezakonitog otkaza ugovora o radu. Primećujemo i nagli porast broja klijenata koji traže pomoć u postupcima ozakonjenja objekata. Međutim, dešava se da nam se građani obrate i samo radi dobijanja pravnog saveta, kako bi bolje razumeli neku pravno nezavidnu situaciju u kojoj su se našli i kako bi, uz našu pomoć, preduzeli sledeće korake u cilju rešavanja problema.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!