Propisi

Set poreskih zakona stupio na snagu

Od početka ove godine u primeni su izmenjene i dopunjene odredbe zakona o porezu na dohodak građana, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, porezu na dobit pravnih lica, porezu na dodatu vrednost, kao i o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i porezima na imovinu, a koji bi prema rečima nadležnih, trebalo da rasterete poreske obveznike u Srbiji.

U Zakonu o porezu na dohodak građana povećan je neoporezivi iznos zarade zaposlenih za 1.000 dinara na 16.300 dinara, dok su iznosi koje poslodavac isplaćuje u slučaju smrti zaposlenog ili penzionera članovima njegove porodice sada 68.488 dinara.

Primanja po osnovu kredita učenika i studenata dostigla su 30.000 dinara.

Zatim, novina je da se do iznosa mesečnih primanja od 100.000 dinara izuzima oporezivanje naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuje u programima EU i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuke, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija.

Period primene olakšice koja se odnosi na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenih lica kod poslodavca - pravnog lica, preduzetnika, preduzetnika paušalca ili preduzetnika poljoprivrednika, produžen je zaključno sa zaradom isplaćenom do kraja 2020. godine.

Zakonom o porezu na dohodak građana uvedena je olakšica za poslodavca koji zasnuje radni odnos s kvalifikovanim novozaposlenim licem, i to oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade novozaposlenog isplaćene do kraja 2022. godine.

Omogućeno je priznavanje prava na paušalno oporezivanje obveznicima koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova i poslova poreskog savetovanja.

Preduzetnici paušalci biće razvrstavani na nov način, a tako će im biti određivane polazne osnovice za prihode i za porez što je proisteklo iz potrebe da se procedura pojednostavi, automatizuje, omogući veća predvidljivost i smanjenje administriranja.

Od početka ove godine fizička lica koja se opredele za paušalno oporezivanje a samostalnu delatnost registrovali su preko APR, nisu u obavezi da Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu (PPDG-1R) kao ni zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja.

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit mogu najkasnije do kraja oktobra tekuće godine, za narednu godinu, podneti zahtev za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Zakonom o porezu na dohodak građana uveden je "test samostalnosti preduzetnika", odnosno procedura kojom se proverava poslovni odnos preduzetnika i nalogodavca koji ga angažuje.

Izmenama i dopunama Zakona izuzimaju se od oporezivanju i nerezidentni obveznici pod određenim uslovima.

Od marta, Zakon o porezu na dohodak građana će prepoznavati novonastanjenog obveznika kojem će u posebnim uslovima, osnovica za porez moći da se umanji za 70 procenata.

Izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje smanjena je stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca za 0,5 odsto pa u 2020. godini iznosi 11,5 odsto.

Do kraja godine produžena je primena olakšica koja se odnosi na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica.

Novina je da olakšice dobija poslodavac koji zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem i to kroz oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade novozaposlenog do kraja 2022. godine.

Od marta će u primeni biti izmene i dopune ovog zakona po kojima će se manje doprinosa plaćati pri zapošljavanju novonastanjenih obveznika, a novoosnovani poslodavac koji ima inovacionu delatnost biće oslobođen plaćanja doprinosa tokom tri godine.

Propisano je i poresko oslobođenje s pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva, a za koje utvrđen javni interes.

Izmenjenim Zakonom o porezima na imovinu ukinuta je obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, kao i poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, i ti porezi će se utvrđivati na osnovu dokumentacije dostupne preko javnih beležnika.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!