Propisi

Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada

Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Sl.glasnik RS“ br. 38/2018) bliže se propisuje obrazac zahteva.

Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, podnosi se na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).

Novi obrazac zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada je proširen u smislu dokumentacije koja se podnosi uz sam zahtev, kao i u smislu detaljnosti  podataka, koji se istim zahtevaju. Novim Pravilnikom operater je dužan da navede sve podatke koji su traženi obrascem, a koji se odnose na njegovu delatnost (skladištenje, tretman ili odlaganje). Takođe, operater je u obavezi da prikaže detaljnije podatke o vrstama otpada koje su predmet delatnosti, kao i kapacitetima postrojenja za upravljanje otpadom (maksimalni projektovani kapacitet, planirani kapacitet i sl).  Operater mora da u zahtevu detaljno opiše postupak tretmana ili odlaganja  - R lista (operacije ponovnog iskorišćenja) i D lista (operacije odlaganja), opremu koja će se koristiti i sl.

Тakođe, predmetnim pravilnikom definisan je i obrazac (odluka) kojom se imenuje kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u postrojenju koje ishoduje dozvolu za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada. Uz Odluku o imenovanju kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad, prilaže se i kopija dokumentacije imenovanog lica i to: M-obrazac, odnosno potvrda o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje, radna knjižica, diploma o stečenom obrazovanju izdata od strane nadležnog organa, uverenje da stručno lice nije kažnjavano za bilo koje krivično delo izdato od strane nadležnog organa.

Pored navedenog, uz Zahtev za izdavanje dozvole prilaže se i saglasnost na Plan zaštite od udesa i Plan zaštite od požara, ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara, Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u skladu sa Zakonom, Plan za zatvaranje postrojenja i sl.

 

Milijan Savić, Aurora Green

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!