Društvo

Počeo sa radom Registar ustanova kulture

Ustanove kulture u javnoj i privatnoj svojini, kao i one čiji se projekti i rad većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta, od danas, 18. novembra 2022. godine, registruju se u Agenciji za privredne registre, koja je počela da vodi Registar ustanova kulture.

One ustanove kulture koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima imaju obavezu da se usklade sa Zakonom o kulturi i da se upišu u ovaj registar, koji se vodi kao elektronska, centralna, javna baza podataka. Postupak za upis usklađivanja pokreće se podnošenjem registracione prijave i propisane dokumentacije i sprovodiće se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Do 18. februara 2023. godine, postupak za upis usklađivanja Agencija će sprovoditi bez naknade, a po isteku navedenog roka podnosilac prijave će biti dužan da podnese i dokaz o uplati propisane naknade.

Statusni podaci ustanova kulture, sa osnivačkim aktima i statutima, biće javno objavljivani na internet stranici Agencije, u Registru ustanova kulture, u skladu sa zakonom.

Zakonom o kulturi je, takođe, propisano da ustanove kulture stiču svojstvo pravnog lica upisom u registar, a sam postupak osnivanja ustanova kulture sprovodiće se preko jednošalterskog sistema registracije, koji omogućava dobijanje registartskog/matičnog broja i poreskog identifikacionog broja (PIB), uz rešenje registratora o osnivanju ustanove kulture. 

Registracija ustanova kulture sprovodi se podnošenjem registracione prijave i dokumentacije u papirnoj formi, dok će podnošenje elektronske prijave biti omogućeno od drugog kvartala 2023. godine.  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!