Razvoj

Planovi u firmi, kao i u životu su bitni da bismo ostvarili ciljeve

Kod većih kompanija detaljno planiranje je obavezno i za to postoje čitava odeljenja, koja se time bave i kontrolišu kasnije njihovo sprovođenje, dok je kod manjih firmi to ad hoc i svodi se na nedeljno, a ponekad i na dnevno planiranje, odnosno, obično rešavanje problema koji nastanu usled neplaniranja.

Priprema planova je veliki posao, jer planiramo unapred. Zbog toga, moramo prvo da definišemo koje sve planove imamo.

Kada govorimo o poslovnom planiranju obično mislimo na budžet, odnosno, finansijski plan poslovanja. To je jedan segment planiranja i odnosi se obično na finansije.

Pre toga da objasnimo šta treba uraditi da bismo se bavili finansijskim delom, odnosno, određivanjem budućih prihoda i troškova koje ćemo napraviti da bismo postigli zadate ciljeve.

Da bismo mogli da definišemo ciljeve, potrebno je da imamo dugoročni plan, a to se sprovodi u odnosu na nivo menadžmenta u firmi i u odnosu na period planiranja.

Vrste planiranja su:

1.        Strateško planiranje  - predstavlja dugoročni plan za ostvarivanje ciljeva

Pod strategijom se podrazumeva vizija firme, odnosno, gde vidimo firmu za, na primer, pet do deset godina.

2.        Taktičko planiranje - je srednjoročno ili kratkoročno planiranje                                                                                      

Kada imamo viziju, odnosno, dugoročni cilj, možemo da se bavimo planiranjem kako to da ostvarimo. Za ovaj deo nam treba dosta informacija:  kakvo je tržište, koje su cene, ko su konkurenti, potrebni resursi i ostale korisne informacije za izradu budžeta.

Ovde počinje pravljenje budžeta, odnosno, šta očekujemo (prodaja/profit) i koji će nam resursi za to biti potrebni (troškovi ili kapitalne investicije) da bismo to ostvarili.

3.        Operativno planiranje - predstavlja kratkoročno planiranje, i predstavlja takozvani mikro menadžment i to: broj prodatih artikala, stanje na zalihama, naručivanje robe itd.

Kod većih kompanija, svim ovim delovima planiranja bave se različiti nivoi menadžmenta dok u malim firmama, ukoliko se uopšte sprovodi, planiranje rade vlasnik /direktor i zaposleni.

Kod taktičkog planiranja prilikom definisanja budžeta, odnosno, finansijskog plana poslovanja, morali bi da predvidimo broj novih i starih klijenata, kao i prodaju (prihode) koje nameravamo da ostvarimo.

Obično krećemo od iznosa koji želimo da postignemo u prodaji na godišnjem nivou i onda ga delimo na broj meseci, nedelje i na kraju dane.

Planiranu ili projektovanu prodaju, u proizvodnim preduzećima mora da prati i plan proizvodnje sa svojim troškovima.

U plan prodaje, uključujemo i marketinške aktivnosti, koje će nam pomoći da povećamo obim prodaje prema određenim klijentima. To su obično akcije/kampanje za osvajanje novih klijenata.

Dve formule treba detaljno izračunati kod planiranja prodaje:

    •       Planirana prodaja = Prodajna cena x Planirana količina proizvoda za prodaju

    •       Planirana količina proizvoda za prodaju = Stanje zaliha proizvoda + Planirana proizvodnja

Kada smo definisali prihode, moramo definisati sve troškove, koje ćemo imati za postizanje naših ciljeva. Upravljanje troškovima je posebna disciplina, koja je jako varijabilna u odnosu na ciljeve koje želimo da postignemo. U principu što su veći ciljevi, to nam više resursa treba.

Za biznis plan moramo imati, takođe, informacije o veličini tržišta, njegovom rastu, kao i konkurenciji i politici cena.

Pod direktnim troškovima smatraju se oni troškovi, koji se mogu alocirati, odnosno, rasporediti na proizvod bez ikakvog ključa. U ovi grupu troškova spadaju:

    •       Troškovi materijala

    •       Troškovi plata

Dalje planiranje troškova se radi nakon planiranja zadataka, odnosno, aktivnosti za ostvarenje plana prodaje kao što su:

    •       Marketinške aktivnosti

    •       Distribucije

    •       Administracija

    •       IT i komunikacije

Troškovi su u funkciji zadataka. Smisao planiranja troškova je da se za svaku organizacionu jedinicu utvrdi realan trošak potreban za izvršenje aktivnosti u cilju ostvarenja plana prodaje.

Da zaključimo na kraju. Kako bismo definisali dobar poslovni plan, moramo ga detaljno uraditi, pratiti i konstantno korigovati u skladu sa situacijom na tržištu.

U zavisnosti od biznisa kojim se bavite, vi ste majstor svoga zanata, i najbolje poznajete materiju. Promene u poslovanju su sve brže, tako da je planiranje zaista neophodnost, ali i praćenje i kontrola plana, jer ako smo planirali, a nismo kontrolisali, onda kao da nismo uradii zadatak do kraja.

 

Pavle Vlajčić, osnivač portala  Biznis Berza

 

Biznis berzahttps://www.biznisberza.com

Biznis berza je nastala s ciljem da se zainteresovanim vlasnicima malih biznisa pomogne da se lakše i brže povežu sa adekvatnim strateškim investitorima i finansijerima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!