Propisi

Plaćanje poreza i doprinosa za angažman lica na određeno i po osnovu privremenih poslova

Privremeni i povremeni poslovi regulisani su u članu 197. Zakona o radu ("Sl glasnik RS" broj 24/05...75/14), u okviru poglavlja XVIII Posebne odredbe, kao rad van radnog odnosa.

U skladu sa citiranim članom 197. Zakona  o radu, poslodavac može, za obavljanje poslova, koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120  radnih dana u toku kalendarske godine, da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, sa:

1) nezaposlenim licem;

2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena;

3) korisnikom starosne penzije.

Prema članu 198. istog zakona, ugovor o privremenim i povremenim poslovima može se zaključiti i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa propisima o zadrugama.

Iz napred navedenog može se zaključiti da su privremeni i povremeni poslovi vremenski ograničeni. Određeni posao ne može da traje duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Takože, jedno lice može, kod istog poslodavca, da radi najduže 120 dana  na istom poslu, a po završetku tog posla može zaključiti uovor o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje drugih poslova.

U rad od 120  dana računaju se samo radni dani, bez obzira na to koliko je trajalo radno vreme (3, 6, ili 12 časova).

U 120 radnih dana ne računaju se radni dani u kojima lice koje obavlja privremene i povremene poslove nije radilo zbog bolesti ili druge vrste odsustvovanja sa rada.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima mogu biti kako iz delatnosti poslodavca, tako i van delatnosti poslodavca.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključuje se u pisanom obliku. Osim forme, bitni elementi ugovora su: vrsta posla, način izvršenja, rok  za izvršenje posla i naknada za obavljeni rad.

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem, koje obavlja privremene i povremene poslove, da ugovori i naknadu određenih troškova kao što su naknada za ishranu u toku rada, naknada troškova prevoza na rad i sa rada, troškovi službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, ukoliko je takva mogućnost predviđena opštim aktom poslodavca, odnosno naručioca posla.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!