Poresko savetovanje

Određivanje mesta prometa usluga - prema novom članu Zakona o PDV

Cilj obuke je da će polaznici, nakon završene obuke, moći samostalno da utvrde mesto prometa usluge i izvrše obračun i plaćanje PDV u skladu sa Zakonom o PDV.

Najnovijim izmenama Zakona o PDV-u izvršene su promene, odnosno preciznije uređena rešenja koja se odnose na:

 • definisanje u kom slučaju je strano lice dužno da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira u PDV registar, a kada nema tu obavezu;
 • uslove za odbitak prethodnog poreza poreskog dužnika koji ima obavezu sačinjavanja internog obračuna;
 • vreme prometa dobara (električna energija, gas);
 • uvođenje posebne poreske stope za brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase;
 • ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe;
 • odlaganje roka za podnošenje pregleda obračuna PDV-a;mesto prometa usluga.


Da bi se primenila opšta načela prema kojima se određuje mesto prometa usluga od 01. aprila 2017. godine seminar će omogućiti polaznicima da odrede:

 • Definisanje pojma poreskog obveznika i lica koje nije poreski obveznik za potrebe utvrđivanja mesta prometa usluga;
 • Ko je poreski obveznik za primenu odredbi o mestu prometa usluga u odnosu na obveznika PDV-a?
 • Ko je poreski obveznik kada se usluga pruža stranom licu, u odnosu na situaciju kada se usluga pruža domaćem licu?
 • Kada je primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet stranog lica;
 • Koja su nova pravila za evidentiranje u sistem PDV-a stranih lica koja obavljaju promet dobara i usluga na teritoriji Republike Srbije?


Da bi primenili izuzetke od opštih načela prema kojima se određuje mesto prometa pojedinih usluga od 01. aprila 2017. godine seminar će omogućiti polaznicima da odrede gde je mesto prometa za:

 • Usluge u vezi sa nepokretnostima,
 • Usluge prevoza lica i usluge prevoza dobara,
 • Usluge za koje se mestom prometa smatra mesto gde su stvarno pružene,
 • Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći i duži vremenski period,
 • Usluge za koje se mestom prometa smatra mesto sedišta, prebivališta ili boravišta lica kojem se pruža usluga,
 • Mesto prometa usluga posredovanja.

Seminar je namenjen direktorima, menadžerima, finansijskim direktorima, zaposlenima u finansijama i knjigovodstvu, preduzetnicima, fizičkim licima, koji su u obavezi da utvrde mesto prometa usluge i u zavisnosti od toga izvrše obračun i plaćanje PDV.

Cilj obuke je da će polaznici, nakon završene obuke, moći samostalno da utvrde mesto prometa usluge i izvrše obračun i plaćanje PDV u skladu sa Zakonom o PDV.

Metod rada:

 • Upoznavanje polaznika sa izmenama u Zakonu o PDV i podzakonskim aktima koja su doneta u svrhu određivanja mesta prometa usluga prema novim pravilima,
 • Analiza i pojašnjavanje novih pojmova za potrebe utvrđivanja mesta prometa usluga,
 • Sistematizovanje novih pravila i kriterijuma prema kojima se određuje mesto prometa usluga
 • POWER POINT prezentacija
 • Vežba kroz praktične primere
 • Rešavanje konkretnih poreskih situacija kroz interaktivan rad sa predavačem

Predavač:

Snežana Matejić - poreski savetnik, prethodno zaposlena u Poreskoj upravi na poslovima direktora, inspektora kancelarijske kontrole, inspektora terenske kontrole, u Kontakt centru Poreske uprave na poslovima agenta II linije, na poslu predavača Poreske uprave – Centar Beograd. Radila kao Direktor Sektora za finansijske i opšte poslove u Javnom preduzeću.

Ovaj jednodnevni događaj će biti održan 8. juna u prostorijama Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad, u ulici Narodnog fronta 10.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!