Društvo

Objavljen Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, čija je primena počela 1. oktobra, na internet prezentaciji Ministarstva pravde objavljen je Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Registar će u narednom periodu biti redovno ažuriran, kako bi građani bili u potpunosti informisani kome mogu da se obrate kako bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć i podršku.

Prema Zakonu, Registar vodi Ministarstvo pravde, kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka, a građani u toj bazi mogu da ostvare uvid u podatke o advokatima, lokalnim samoupravama, javnim beležnicima, udruženjima, pravnim fakultetima i posrednicima, koji, prema Zakonu, pružaju besplatnu pravnu pomoć i besplatnu pravnu podršku.

Osnovni cilj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je da omogući jednak pristup pravdi svim građanima.

Jedno od najznačajnijih rešenja za građane odnosi se na određivanje tri grupe korisnika besplatne pravne pomoći, pa će tako pravo na tu pomoć u buduće imati korisnici socijalne pomoći i dečijeg dodatka, lica koja bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda došla u situaciju da budu korisnici socijalne pomoći, kao i pripadnici ranjivih, odnosno društveno osetljivih grupa, među kojima su deca, žrtve nasilja u porodici, azilanti, izbeglice, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovine ljudima...

Zakon definiše da se besplatna pravna pomoć sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane, a besplatna pravna podrška od pružanja opšte pravne informacije, popunjavanja formulara, sastavljanja javnobeležničke isprave i posredovanja u rešavanju sporova.

Zakon uređuje i način finansiranja besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške, i to kroz sredstva Budžeta Republike Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i kroz donacije i projektno finansiranje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!