Propisi

Obaveze zastupnika i vlasnika privrednih društava u vezi sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Dana 08. juna 2018. godine stupio je na snagu Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (’’Službeni glasnik RS’’, br. 41/2018 – dalje. Zakon).

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Centralna evidencija), kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Registrovani subjekti na koje se Zakon primenjuje su: privredna društva, osim javnih akcionarskih društava; zadruge; ogranci stranih privrednih društava; poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica; fondacije i zadužbine; ustanove; predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina. Zakon se ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Zakonom je određena obaveza za lice koje je ovlašćeno za zastupanje u privrednom društvu da evidentira podatke o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta. U skladu sa odredbama člana 3. Zakona, stvarni vlasnik registrovanog subjekta je:

1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

2) fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

3) fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

4) fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;

5) fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Izuzetno, ako nije moguće odrediti fizičko lice iz stava 1. tačka 3) podtač. (1) - (4) ovog člana na način kako je to propisano, stvarni vlasnik registrovanog subjekta je fizičko lice, koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

Lice ovlašćeno za zastupanje je dužno da u Centralnoj evidenciji evidentira sledeće podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta:

1) za domaće fizičko lice - lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

2) za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

3) za izbegla ili prognana lica - lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

4) osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta

Lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu je dužno da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja, a osnovi evidentiranja (slučajevi kada nastaje obaveza evidentiranja) su:

- osnivanje Registrovanog subjekta;

- promena vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta.

Zakonom je predviđen i prekršaj za neblagovremeno evidentiranje, i to:

- za pravno lice- novčana kazna od 500.000 RSD do 2.000.000 RSD

- za odgovorno lice u pravnom licu - novčana kazna od 50.000 RSD do 150.000 RSD.

Ovlašćeno lice za zastupanje u Registrovanom subjektu vrši evidentiranje i ispravku evidentiranih podataka uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Istovremeno sa evidentiranjem vrši se i objavljivanje podataka na internet strani (portalu) Agencije za privredne registre, a podaci o stvarnom vlasniku proizvode pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja na internet strani (portalu).

Agencija za privredne registre ima zakonsku obavezu da uspostavi Centralnu evidenciju najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Zakonom je stvorena obaveza za postojeće registrovane subjekte da i pre formiranja Centralne evidencije u Agenciji za privredne registre odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odrede stvarnog vlasnika, kao i da obezbede podatke i dokumenta kojim se ta činjenica dokazuje, što znači da će privredna društva morati da odrede, obezbede i čuvaju dokumente i podatke o stvarnom vlasniku. Dokumenta će, između ostalog, morati da sadrže sve ono što će se kasnije unositi u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, a što je napred navedeno. Osim toga, ove podatke privredno društvo će morati da učini dostupnim nadležnim organima i Narodnoj banci Srbije, ukoliko se za to ukaže potreba.

 

Dragana Lj. Đorđević, advokat

 

 

Dragana Lj. Đorđević, advokathttp://www.djordjevic-lawyer.co.rs

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević posluje u Beogradu počev od 1995. godine i pruža advokatske usluge klijentima sa posebnim fokusom na oblast trgovinskog prava, naplate potraživanja i naknade štete.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!