Propisi

Novi pravilnici o licencama, garancijama i depozitima, i registraciji za organizatore putovanja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je izmene i dopune tri pravilnika kojima se bliže uređuju novi uslovi i način obavljanja delatnosti turističkih agencija, organizatora turističkih putovanja, koji su stupili na snagu 25. juna 2021. godine

1. Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence. Ovim Pravilnikom licenca se rangira u zavisnosti od mesta realizovanja turističkih putovanja:

1) kategorija A se izdaje za obavljanje poslova organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu;

2) kategorija B se izdaje za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja u zemlji, pri čemu organizator putovanja može da pruži i uslugu koja obuhvata najviše jedno noćenje, u vremenskom trajanju ne dužem od 48 sati,  u državama sa kojima se Republika Srbija graniči.

Prelaznim i završnim odredbama je propisano da će organizator putovanja koji nije obezbedio garanciju putovanja, uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika. U slučaju nepostupanja u navedenom roku registrator turizma će izvršiti njihovo brisanje  iz Registra turizma.

Organizator putovanja kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije,   uskladiće svoje poslovanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije, u delu broja članova organizatora putovanja koji ne može biti manji od 15.

2. Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja. Pravilnikom se primalac bankarske garancije definiše kao strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija, sa brojem članova organizatora putovanja ne manjim od 15. Dalje u delu definisanja pojmova dodat je novi pojam - visina prometa kao iznos koji čini zbir iznosa vrednosti prodatih, a nerealizovanih turističkih putovanja od strane organizatora putovanja, u realnoj visini ili u planiranoj visini.

Ovim pravilnikom je propisano da organizator putovanja za kategoriju A obezbeđuje garanciju putovanja u najmanjem iznosu limita pokrića i to za visinu prometa:

1)  do 20.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 30.000 evra;

2)  od 20.000.000 – 60.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 50.000 evra;

3)  od 60.000.000 do 150.000.000 dinara- – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 100.000 evra;

4)  od 150.000.000 do 500.000.000 dinara- – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 250.000 evra;

5)  od 500.000.000 do 1.000.000.000 – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 350.000 evra;

6)  preko 1.000.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 400.000 evra.

Organizator putovanja za kategoriju B obezbeđuje garanciju putovanja u najmanjem iznosu limita pokrića i to za visinu prometa:

1)  do 5.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 5.000 evra;

2)  od 5.000.000 – 10.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 15.000 evra;

3) od 10.000.000 do 20.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 30.000 evra.

U slučaju da visina prometa za kategoriju B prelazi iznos od 20.000.000 dinara, organizator putovanja obezbeđuje garanciju putovanja na način i u visini limita pokrića propisan za kategoriju A. Organizator putovanja u slučaju povećanja visine prometa obezbeđuje novu odgovarajuću garanciju putovanja sa propisanim limitom pokrića.   

Depozit se propisuje u najnižem iznosu od 2000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A, odnosno 500 evra za licencu rangiranu u kategoriju B.

3. Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju. Ovim se vrši usaglašavanje sa prethodna dva pravilnika u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka radi evidencije u Registru turizma.

Uz prijavu za registraciju propisanih podataka organizator putovanja prilaže izjavu o visini prometa, odnosno planiranoj visini prometa, sa  najmanjim iznosom limita pokrića u zavisnosti od kategorije licence, koju overava odgovorno lice organizatora putovanja. Takođe u delu priznavanja stranog jezika, za rukovodioce poslovnice, kao jedan od dokaza može se priložiti diploma više ili visoke škole na kojoj se jezik izučavao najmanje dve školske godine.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS, broj 62/21.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!