Propisi

NBS: Privrednici mogu da otvore račun bez papira

Narodna banka Srbije (NBS) je povodom napisa da banke insistiraju da im privredni subjekti prilikom otvaranja računa dostavljaju rešenje o registraciji u papiru i overeno pečatom, saopštila da postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja i u elektronskoj formi.

Na bankama je da iskoriste opcije, koje im propisi NBS nude i da primenom tih propisa olakšaju proceduru otvaranja računa pravnim licima i preduzetnicima, kako u interesu svojih korisnika, tako i u interesu veće konkurentnosti banaka, piše u saopštenju.

NBS je podsetila da je Odlukom o otvaranju i vođenja tekućih računa iz 2015. godine propisano da pravna lica i preduzetnici ne moraju dostaviti banci rešenje o upisu u registar, ako im je banka u predugovornoj fazi pružila informaciju da će podatke preuzeti u elektronskoj formi od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata.

Centralna banka je dodala da pravna lica i preduzetnici koji banci dostavljaju rešenje o upisu u registar, nisu dužni da to rešenje dostave u papirnom obliku, već to rešenje mogu dostaviti i u formi elektronskog dokumenta.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, NBS je ukazala da se potrebni podaci mogu pribaviti i iz drugog odgovarajućeg dokumenta Agencije za privredne registre (bilo u papiru ili u elektronskoj formi) koji klijent dostavi banci, kao i uvidom u registar koji vodi APR na svojoj internet stranici.

NBS je navela da nastoji da propisima podrži i podstakne korišćenje savremenih tehnologija kod usluga koje pružaju finansijske institucije, pre svega imajući u vidu potrebe korisnika finansijskih usluga i zahteve 21. veka da se usluga pruži kvalitetno i na što jednostavniji, brži i efikasniji način.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!