Obrazovanje i posao

Mali biznis u doba velike Corone

Društveno odgovorne kompanije u aktuelnoj situaciji epidemije virusa COVID-19, a u skladu sa preporukama zaštite javnog zdravlja sprovode mere protiv širenja virusa, ali i ekonomske mere, a u domenu poslovnih aktivnosti koju obavljaju.

Preporuke za zaštitu zdravlja, pre svih vezano za pojačanu ličnu higijenu i okupljanja, intenzivno su zastupljene u svim medijskim objavama i apostrofiraju odgovornost pojedinca.

Sprovođenje ekonomskih mera u vreme pandemije virusa i vanrednog stanja su odgovornost preduzeća.

Velike korporacije su prve osetile udar pandemije. Avio kompanije, hotelski lanci, turističke organizacije suočile se sa izazovima novonastale situacije kroz pad prodaje njihovih usluga.

S druge strane, apotekarske ustanove, prehrambena industrija i logističke usluge pokušavaju da pravovremeno odgovore na povećanu tražnju izazvanu paničnim pravljenjem kućnih zaliha.

U korporativnom biznisu, pre svega, multinacionalnih razmera, postoje jasne procedure i uputstva, definisani procesi za krizne situacije i veća samodisciplina zaposlenih.

Izazovi malog biznisa u ovoj situaciji su daleko veći, upravo zbog toga što alati i modeli, koji postoje u korporativnom svetu, nisu ili su veoma malo zastupljeni u radu malog i srednjeg preduzeća.

Koje su to osnovne aktivnosti koje bi bilo uputno sprovesti u radu MSP (malog i srednjeg preduzeća) u ovom momentu:

- Pre svega, podrška i briga o zaposlenima - jasno i vidljivo komunicirati preporuke nadležnih zdravstvenih institucija za zaštitu zdravlja, obezbediti neophodna higijenska sredstva, omogućiti savetovanje sa stručnim licima (doktor, epidemiolog gost u vašem preduzeću u određenim terminima) i dostupnost odgovora na sva pitanja i nejasnoće vezano za tekuće stanje, bez panike, ali oprezno. Organizovanje rada kako bi se direktne međuljudske interakcije svele na minimum, ali uz održavanje kontinuiteta posla.
- Izražavanje međusobnog razumevanja i podrške u komunikaciji  sa kupcima i dobavljačima, bankama, eksternim saradnicima, razmena informacija o očekivanjima vezanim za rokove isporuke, plaćanja i ostala bitna specifična pitanja.
- "Plan je ništa, planiranje je sve", napraviti projekciju poslovanja saglasno negativnim očekivanjima pada u prodaji. Situacioni pristup, "If-than" analiza, je koristan alat za testiranje kako bi pad prodaje od 5%,10%, ili 30% uticao na profitabilnosi i likvidnost preduzeća.  
- Simulirajte vaš mesečni Bilans uspeha. Optimizacija troškova, posebno fiksnih je od izuzetnog značaja za postizanje Prelomne tačke poslovanja u ograničavajućim tržišnim uslovima.
- Preispitati kako koja situacija smanjene prodaje i postojećih fiksnih troškova utiče na Cash Flow, na prilive i odlive novca.
- Diskusija o različitim projekcijima je veoma korisna i omogućava da se deluje
preventivno umesto reaktivno. Projektujte situacije i radite Akcione planove za sve ishode.

Mogla bi se napraviti zanimljiva paralela implementacije osnovnih korporativnih alata u malom biznisu sa pranjem ruku tokom virusa u minimalnom trajanju od 20 sekundi:

Da, čvrsto verujem da smo prali ruke i pre epidemije, samo je pitanje da li baš 20 sekundi. Sada merimo to vreme.

Da, trebalo bi da je većina predstavnika malog i srednjeg biznisa, vlasnici, menadžment, zaposleni, svesna značaja korišćenja osnovnih upravljačkih alata, modela, aktivnosti:

     -  Planiranje i budžetiranje, praćenje na relaciji planirano - realizovano i sprovođenje korektivnih mera

      - Struktuirano vođenje prodaje,

      - Optimizacija troškova,

      - Upravljanje procesima kroz definisanje KPI,

      - Upravljanje promenama,

      - Digitalizacija poslovanja

ali je pitanje u kom stepenu su doista i implementirani.

Rad u doba Corone nameće intenzivnije i kontinuirano korišćenje ovih modela.

Zato bez straha i panike, samo veći oprez, posvećenst i samodisciplima.

Mi smo naše poslovanje prilagodili i klijentima pružamo podršku u izmenjenim uslovima:

- Vebinari umesto Seminara

- Online interaktivne radionice umesto radionica u firmama klijenata

- Povećana komunikacija putem maila, Skype, Zoom-a

Naša svest o značaju digitalnog i online učenja je potvrđena kroz digatalnu online simulaciju poslovanja Coin&Fund (www.coinandfund.com), i svim zainteresovanim čitaocima portala Ekonomski Online, na upit redakciji, omogućićemo da tokom vanredne situacije, preporučenih mera izolacije i smanjene socijalne interakcije, besplatno testiraju svoje poslovne odluke u simulaciji.

Biljana Lazarević, senior consultant Casa Forte

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!