Propisi

Licence za rad dobile 262 turističke agencije

Licence za rad izgubilo 215, a dobile 262 turističke agencije.

Agencija za privredne registre je do 3. februara izdala 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja, koji su u proteklih mesec dana uskladili svoje poslovanje sa novim Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019) i Pravilnikom o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavlјanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Službeni glasnik RS”, broj 81/2019, od 15.11.2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine.

Zaklјučno sa 31. januarom, odnosno 3. februarom, iz Registra turizma je izbrisano 215 turističkih agencija kojima su prestale da važe licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene novog zakona. Te agencije su izgubile status organizatora putovanja i ne mogu da obavlјaju delatnost sve dok ne dobiju nove licence.

Registracione prijave za izdavanje licence podnelo je 140 turističkih agencija i ti postupci se trenutno vode u Agenciji, koja je tokom vikenda radila kako bi obradila što veći broj predmeta i izdala licence turističkim agencijama koje su ispunile propisane uslove i na vreme podnele zahtev Agenciji za privredne registre.

Nove licence, razvrstane u propisanu kategoriju prema novom zakonu, važiće 3 godine od datuma donošenja rešenja o izdavanju licence.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!