Propisi

Kvalifikovani elektronski potpis postaje sastavni deo poslovanja

Usled progresivnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronsko poslovanje postaje neminovnost. Uviđajući brojne prednosti, koje ovi noviteti nose i fizička i pravna lica ih sve češće počinju koristiti, kako za lične tako i za poslovne potrebe.

Jedna od ključnih komponenata elektronskog poslovanja jeste upotreba elektronskog sertifikata i kvalifikovanog elektronskog potpisa. Iako je elektronski potpis u propisima u Srbiji uveden ranije, do sada ga je mali broj građana koristio, jer je postojala složena procedura njegovog pribavljanja. Pretpostavka je da će se upotreba popularizovati donošenjem novog Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), koji se primenjuje od oktobra 2017. godine.

Zakon koristi dosta tehničkih pojmova i nije jednostavan za razumevanje. Tako, na primer, Zakon definiše elektronski potpis kao skup podataka u elektronskom obliku koji su povezani sa drugim (potpisanim) podacima u elektronskom obliku tako da se elektronskim potpisom potvrđuje integritet tih podataka i identitet potpisnika. Jednostavnije rečeno, elektronski potpis je potpis kojim se pouzdano garantuje ko je potpisnik i o kom e-dokumentu se radi, sa ciljem da onemogući naknadno poricanje odgovornosti za sadržaj.

Suština je da je elektronski potpis pandam za vaš svojeručni potpis u offline svetu i potpuno je priznat na sudu. Njemu se ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je u elektronskom obliku.

Ipak, da bi elektronski potpis imao važnost, on mora biti kvalifikovan. Uslov za sticanje takvog potpisa je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sertifikaciona tela koja izdaju kvalifikovani elektronski sertifikat su:

-  JP “Pošta Srbije” – sertifikaciono telo Pošte

-  Privredna komora Srbije – PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije)

-  MUP RS – Sertifikaciono telo MUP RS

-  HALCOM BG CA

-  E – Smart Systems d.o.o. – ESS CA

-  Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Svrha kvalifikovanog elektronskog sertifikata je da omogući bezbedno korišćenje elektronskog potpisa. On potvrđuje vezu između javnog kriptografskog ključa korisnika i identiteta korisnika, koji je izvršio potpisivanje elektronskog dokumenta.

Najčešća procedura za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata jeste predaja zahteva i potpisivanje ugovora, a detaljnija uputstva za svako od ovih tela mogu se naći na njihovim veb-sajtovima.

Međutim, imajte u vidu da Zakon ne izjednačava svojeručni potpis i kvalifikovani elektronski potpis baš u potpunosti. Kvalifikovani elektronski potpis ne može da zameni overu svojeručnog potpisa, ako je posebnim zakonom predviđeno da se posao ne može preduzeti u elektronskoj formi. Na primer, ugovori i drugi pravni poslovi za koje je predviđeno da se sačinjavaju u formi overe potpisa, javno potvrđene - solemnizovane isprave, ili u formi javnobeležničkog zapisa ne mogu se potpisati elektronski. Drugim rečima, za potpisivanje kod javnog beležnika ćete još uvek morati nositi hemijsku olovku.

Za ostale ugovore, na vama je da odaberete da li ćete odmah kreirati svoj online potpis, ili ćete se čvrsto držati svojeručnog potpisa u daljem poslovanju.

Advokatska kancelarija Žunić

 Do NOT follow this link or you will be banned from the site!