Propisi

Javni beležnici centralno mesto za podnošenje poreskih prijava

Od 1. januara 2020. godine javni beležnici za sve građane čija poreska obaveza u vezi prometa, poklona ili nasleđivanja nepokretnosti nastaje kod javnog beležnika, elektronski dostavljaju ispravu ili odluku, izjašnjenja i podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze Poreskoj upravi i organima lokalne porske administracije, koji po službenoj dužnosti utvrđuju poresku obavezu.

Izmene Zakona o porezima na imovinu, čija je primena počela 1. januara 2020. godine, uvode postupanje organa Poreske uprave i organa lokalne poreske administracije po službenoj dužnosti umesto po poreskoj prijavi, kako je bilo do sada,  u svim slučajevima kada ispravu ili odluku koja se odnosi na nepokretnost i po osnovu koje nastaje poreska obaveza sačinjava javni beležnik.

Građani koji prometuju, na poklon primaju ili nasleđuju nepokretnost kod javnog beležnika više ne podnose poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, kao i poreza na imovinu, već sve činjenice relevantne za oporezivanje mogu izjaviti kod javnog beležnika. Javni beležnik će ih uz ispravu elektronski dostaviti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, koji po službenoj dužnosti donose rešenje koje dostavljaju građanima na adresu prebivališta.

Građani sada za sve poslove u vezi sa prometom nepokretnosti i nasleđivanja nepokretnosti više ne posećuju šaltere čak četiri različite službe (vađenje izvoda iz lista nepokretnosti, podnošenje zahteva za uknjižbu, jer od 1. jula 2018. godine javni beležnici podnose elektronski ispravu na upis u katastar za građane, podnošenje poreske prijave Poreskoj upravi, podnošenje poreske prijave u opštini), već ih obabljaju u kancelariji javnog beležnika.

Na ovaj način unapređuje se kvalitet usluge javnobeležničke profesije i u istovremeno štedi vreme građana.

Podsećamo da od 1. jula 2018. godine javni beležnici podnose elektronski ispravu za upis u katastar za građane čime su za gotovo 18 meseci primene službama za katastar nepokretnosti dostavili skoro 400.000 isprava.

Na taj način je povećana pravna sigurnost, ali i uštede u Budžetu RS, budući da su javni beležnici slanjem podataka o prometu nepokretnosti državnoj upravi uštedeli preko 28 miliona dinara, dok je građanima ušteđeno preko 1.500.000 dana za obilazak šaltera različitih institucija.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!