Propisi

Izmene Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl.glasnik RS“ br. 38/2018) propisuje se sadržina dokumentacije, koja se podnosi uz zahtev.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz otpada podnosi izvoznik ili uvoznik otpada ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine, sa opštom i posebnom dokumentacijom.

Zahtev za izdavanje dozvole za tranzit otpada podnosi izvoznik ili posrednik, a Ministarstvo može za pojedine vrste otpada zahtevati i drugu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izdavanje dozvole.

Imajući u vidu da je prethodnim izmenama i dopunama ovog Pravilnika bio predviđen niz obaveza koje, naročito izvoznik neopasnog otpada mora da ispuni, poslednjim izmenama i dopunama je spisak uslova koje izvoznik mora da ispuni redukovan. Naime, u skladu sa članom 7. prethodnog Pravilnika, izvoznik otpada morao je da pribavi odgovore od najmanje tri operatera, koji imaju tehničke pogodnosti, neophodne mogućnosti i kapacitete za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji na ekološki ispravan i efikasan način (u vezi sa ponudama za ponovno iskorišćenje otpada za koji se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za izvoz), ili u slučaju da odgovori nisu dati u ostavljenom roku, da da izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je podnosilac zahteva uputio te ponude operaterima. Poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, ova obaveza više ne postoji.

Pored navedenog, članom 5, koji se odnosi na posebnu dokumentaciju koja se prilaže nadležnom organu prilikom ishodovanja dozvole za prekogranično kretanje otpada, definisano je da je potrebno priložiti i podatke o raspoloživim i potrebnim količinama otpada kao sekundarne sirovine, podatke o postrojenjima za tretman otpada, kao i druge podatke koje vodi Agencija za zaštitu životne sredine. Ministarstvo, na osnovu prikupljenih i podnetih podataka i dokumentacije za izvoz otpada utvrđuje da li ima tehničkih pogodnosti, neophodnih mogućnosti i kapaciteta za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji na ekološki ispravan i efikasan način. Ova obaveza će se primenjivati od 01.01.2020. godine.

 

Milijan Savić, „Auroragreen“

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!