Ljudski resursi

Interkulturalna komunikacija unutar timova

Komunikacija je veoma bitan faktor u radnom okruženju upravo zato što doprinosi boljem funkcionisanju unutar organizacije, kao i njenom celokupnom poslovanju.

U današnje vreme je sve češći slučaj da se timovi sastoje od članova, koji dolaze iz različitih zemalja i pripadaju različitim kulturama, a to pred sam tim stavlja dodatni izazov – Kako uspešno prevazići barijeru interkulturalne komunikacije uz pravovremeno ostvarivanje postavljenih ciljeva?

Moguće je prevazići barijeru i ostvariti dobru komunikaciju između pripadnika različitih kultura i to u pet koraka. Pre svega, treba predočiti posledice neuspešne interkulturalne komunikacije – uspešnost tima je znatno otežana ukoliko nije osvešćena činjenica o različitim tumačenjima članova, koji pripadaju različitim kulturama. Drugi korak odnosi se na otvorenu i slobodnu komunikaciju među članovima - tim u kome su članovi svesni različitosti i spremni na otvorenu komunikaciju ima šansu da svoje ciljeve sagleda iz više različitih aspekata i ispuni očekivanja koja su pred njega stavljena. Treći korak odnosi se na podsticanje interesovanja o datoj kulturi, kao i karakterističnim običajima i stilovima komunikacije. Efikasno rešenje bi moglo da se pronađe u sistematično organizovanom treningu ili team building-u tokom kojeg bi svi pripadnici imali priliku da predstave svoje i bolje se upoznaju sa običajima, verovanjima i gestovima drugih kultura, kao i kulturalnim razlikama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, a upravo to predstavlja četvrti korak. Peti korak podrazumeva konstantno praćenje i negovanje otvorene interkulturalne komunikacije među članovima tima.

Interkulturalna komunikacija, kada je pravilno implementirana u tim, može doneti značajan benefit organizaciji, kao i članovima samog tima.

 

Tijana Batković, H.art Development Center

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!