Propisi

Formiranje odbora poverilaca od strane suda

Član 38b, koji je dodat novelom iz 2017. godine, uređuje formiranje odbora poverilaca od strane suda, ako se na prvom poverilačkom ročištu ne izaberu članovi odbora poverilaca.

U tom slučaju, dužnost članova odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca vrše četiri stečajna poverioca, osim lica koja u ne mogu biti članovi odbora poverilaca (npr. lica povezana sa stečajnim dužnikom - član 38. stav 8), za koja stečajni sudija zaključkom koji donosi na tom ročištu utvrdi da poseduju najveća pojedinačna neobezbeđena potraživanja. Dužnost člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca vrši razlučni poverilac za kojeg stečajni sudija zaključkom utvrdi, primenom pravila o proceni verovatnoće namirenja iz člana 35. stav 3, da poseduje najveći iznos potraživanja za koji postoji verovatnoća namirenja iz opterećene imovine. Ako stečajni dužnik nema razlučnih poverilaca, dužnost članova odbora poverilaca vrši pet poverilaca, osim lica koja u smislu člana 38. ne mogu biti članovi odbora poverilaca, za koja stečajni sudija zaključkom koji donosi na tom ročištu utvrdi da poseduju najveća pojedinačna potraživanja

Novim članom 38b zakon reguliše situaciju kada na prvom poverilačkom ročištu nisu izabrani članovi odbora poverilaca. Član je predložen i koncipiran na način da se pravo stečajnih poverilaca, kao većinskih u odboru poverilaca, u potpunosti realizuje kroz četiri stečajna poverioca, koja će vršiti dužnost članova odbora poverilaca i jednog razlučnog poverioca sa najvećim iznosom potraživanja za koji postoji verovatnoća namirenja iz opterećene imovine, po proceni stečajnog sudije. Na ovaj način, obezbeđeno je većinsko učešće stečajnih poverilaca, ali i učešće razlučnih poverilaca, a zadržana je zabrana učešća u odboru poverilaca licima povezanim sa stečajnim dužnikom. Regulisana je i situacija kada stečajni dužnik nema razlučne poverioce, u kom slučaju dužnost članova odbora poverilaca vrši pet stečajnih poverilaca. 

Visina potraživanja ceni se prema pregledu svih potraživanja formiranom za potrebe glasanja na prvom poverilačkom ročištu, koji stečajni upravnik na početku ročišta daje stečajnom sudiji i prisutnim stečajnim poveriocima, saglasno članu 36. stav 5. bez obzira što u  članu 38b nema izričitog upućivanja na pregled potraživanja kao u članu 38. stav 13. koji je brisan novelom iz 2017. godine.  Reč je o potraživanjima o kojima stečajni upravnik na dan održavanja ročišta ima saznanje. Pregled zadrži procenu njihove osnovanosti i visine, kao i iznos procentualnog učešća u odnosu na ukupna potraživanja stečajnih poverilaca.

„Ako se na prvom poverilačkom ročištu ne formiraju poverilački organi, dužnost odbora poverilaca vrši pet poverilaca, osim lica povezanih sa stečajnim dužnikom, u smislu ovog zakona, čija su pojedinačna neobezbeđena potraživanja najveća prema pregledu potraživanja formiranom za potrebe glasanja na prvom poverilačkom ročištu.” (dosadašnji stav 9. koji je postao izmenjeni stav 13. člana 38)

dr Nemanja Aleksić, advokat i prof. dr Vladimir Kozar, specijalni savetnik

Advokatska kancelarija Aleksic sa saradnicimahttp://lawofficealeksic.rs

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!