Propisi

Da li ste uskladili svoje poslovanje iz oblasti zaštite voda?

Zaštita voda propisana je Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/10 i 93/12 i 101/16) i podzakonskim , koja bliže uređuju ovu oblast.

Na osnovu člana 98. Zakona o vodama pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, koje ispušta ili odlaže materije, koje mogu zagaditi vodu, osim fizičkog lica koje koristi vodu za piće, sopstvene i sanitarne potrebe, dužno je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili recipijent, delimično ili potpuno odstrani, kao i da prečisti otpadne vode, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima koji uređuju oblast zaštite životne sredine, odnosno propisa donetih na osnovu tih zakona.

U skladu sa članom 19. Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16), pravno lice ili preduzetnik, koji ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode propisanih Uredbom najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

Pravno lice i/ili preduzetnik koji ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili treba da ih izgradi i koji ispušta svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju trebalo je da donese Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE u vode do 14. jula 2016. godine i da utvrdi rokove za njihovo postepeno dostizanje, kao i da postupa saglasno Akcionom planu.

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine propisano je podnošenje privrednog prestupa, tako da novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako ne donese akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i u njemu ne utvrdi rokove za njihovo postepeno dostizanje. Za privredni prestup kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

U skladu sa kaznenim odredbama Uredbe novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne podnese izveštaj o sprovođenju Akcionog plana ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine od dana donošenja Akcionog plana, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

 

Zorica Isoski, direktorka „Aurora Green“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!