Obrazovanje i posao

Coin&Fund – Alat za podršku odlučivanju

Apstrakt: Ideja o razvoju on-line simulacije poslovanja plod je dugogodišnjeg rada u privredi na poboljšanju poslovnih procesa preduzeća. Naime, donosioci odluka u segmentu malih u srednjih preduzeća, najčešće nisu svesni kako njihove odluke utiču na poslovni rezultat kompanije, dok članovi korporativnih timova u težnji da ostvare rezultat svog profitnog centra, svoje divizije, ostaju bez posebnog interesovanja za aktivnosti drugih službi, odnosno ostalih poslovnih segmenta korporacije.

Imperativ digitalnog okruženja i multidisciplinarni sastav i pristup Coin&Fund tima (finansijska-Biljana Lazarević, idejni kreator rešenja, komercijalna-Veljko Davidović, implementaror poslovnih situacija iz prakse u rešenje, programerska ekspertiza-Filip Davidović, glavni arhitekta programa, privreda i nauka, partnerski projekat konsultantske kuće “Casa Forte” i Univerziteta Singidunum) rezultirali su nastankom alata široke primene za unapređenje poslovanja preduzeća, pre svega građenjem kvalitetnih stručnjaka od studentskih dana, ali i edukacijom postojećih zaposlenih u kompanijama, testiranjem poslovnih odluka najvišeg menadžmenta i virtuelnih rotacija nosioca najviših direktorskih pozicija.

 

Ključne reči: on-line, simulacija, poslovanje, Coin&Fund, finasijski izveštaji, bilans stanja, bilans uspeha, cash flow, racio brojevi, odluke, donosioc odluke, proces, Du Pont, ROI, efikasnost,

Osnovno o Coin&Fund, On-line simulaciji poslovanja

“Coin&Fund” je dizajniran i implementiran kao edukativni alat pomoću kojeg korisnici svih nivoa znanja imaju priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore uspešnosti poslovanja. Novčana sredstva mogu da koriste za trgovinu robom, hartija od vrednosti ili deviza, odnosno oročavanje ili apliciranjem za odgovarajući kredit.

U realnom svetu mogu proći i godine pre nego što pojedinac dođe u poziciju da donese poslovnu odluku kakvu naš program simulira. Pored toga, posle donošenja takve odluke neće postojati feed-back o posledicama na finansijske pokazatelje i celokupno poslovanje preduzeća.

Posledice ovakvih odluka mogu biti finansijske, ali i nefinansijske, kao u vidu dodatnog trošenja vremena, tako dragocenog resursa. Ovakve odluke jedno preduzeće mogu da koštaju jako puno. Simulacija je korisno i jeftino rešenje u odnosu na realna događanja i može se ponoviti neograničen broj puta, kao i na bilo kojoj fizičkoj lokaciji sa pristupom Internetu. Coin&Fund je edukativno poslovna simulacija koja uči korisnike-zaposlene, studente, učenike, entuzijaste o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima.

“Coin&Fund” pruža svojim korisnicima grafički interfejs za simulaciju poslovanja. Osnovna ideja alata je da svojim korisnicima pruži mogućnost da na interaktivan i edukativan način sagledaju efekte koje odluke u ulogama različitih menadžerskih pozicija imaju na preduzeće. Iako suština ideje nije nova, koliko autori ovog članka znaju, ne postoji kvalitetna visoko-tehnološka implementacija ovakvog sistema za naše tržište, već su sve bazirane na društvenim igrama. Ovakva vrsta implementacije zahteva da korisnici budu fizički prisutni na istoj lokaciji dok igra traje, što naša implementacija amortizuje.

Osnovna svrha “Coin&Fund” alata jeste simulacija poslovnog okruženja i toka vrednosti u preduzeću. Ova digatalna alatka se koristi kao obuka za korisnike, koji imaju različite nivoe znanja u polju biznisa i preduzetništva, a čiji je cilj da kroz simulaciju uvide sve uticaje koje različite odluke imaju na poslovni rezultat preduzeća.

Ovaj instrument je namenjen svima koji imaju ideju koja povezuje finansije, ljudske resurse, proizvodnju, nabavku, prodaju i marketing. Suština “Coin & Fund” je da sve zainteresovane strane shvate da žele da nauče koji interni i eksterni faktori utiču na verovatnoću uspeha njihovog preduzeća.

Korisnici alata bi trebalo da:

- imaju slabo ili srednje znanje o upravljanju računarskim sistemima. Pod ovim se podrazumeva da znaju da vrše interakciju sa računarima putem miša i tastature, kao i osnove upravljanja kancelarijskim softverom kao što je Majkrosoft Eksel (Microsoft Excel). Drugopomeniti uslov je poželjan, s obzirom na to da se simulacija primenjuje u tabelarnim kalkulacijama sličnim spredšitu (spreed sheet).

- imaju različite minimalne nivoe znanja o ekonomiji, finansijama i rukovođenju preduzećem. Sam korisnik ne mora da bude upoznat sa ovim pojmovima, međutim neki od njegovih kolega/član tima/ bi morao biti, kako bi simulacija mogla da bude relativno realna i interaktivna.

- ima intenzivnu interakciju sa “Coin & Fund”, koji je postavljen kao edukativna alatka. Korisnikova interakcija održava se kroz inerfejs koji komunicira sa simulacionim motorom koji radi na udaljenom serveru.

Opšte sposobnosti Coin & Fund programa

Program je namenjen da se koristi u internet pretraživacu korisnika. Ovakva implementacija:

• daje fleksibilnost, jer nijedan dodatni softver ne mora da bude instaliran kako bi korisnik mogao da ima interakciju sa sistemom.

• S druge strane, zahteva od korisnika konstantan pristup internetu, ali autori to smatraju kao generalno ispunjen uslov u današnjici.

• nameće određene konfigracione standarde, tačnije front-end-back-end model.

Sistem se sastoji od dve komponente, klijenta (front-end) i servera (back-end).

Korisnici vrše interakciju sa sistemom preko klijenta koji može biti internet pretraživač, kao što su Internet Eksplorer (Internet Explorer) ili Gugl Hrom (Google Chrome). Server je na udaljenoj lokaciji ili u oblaku (cloud-u), radeći u operativnom sistemu Linuks (Linux) /imple-mentiran po meri ovog programa/. Klijent (korisnik) može da se poveže sa serverom tako što će ukucati odgovarajuću veb adresu i pratiti uputstva na ekranu.

Tok edukativne simulacije poslovanja preduzeća

Svaki korisnik vodi svoju virtuelnu kompaniju donoseći odluke o poslovanju. Preduzeća mogu imati različite delatnosti (kao što su usluge, maloprodaja, veleprodaja, itd.).

Inicijalni finansijski podaci virtuelnog preduzeća mogu da budu uneseni manuelno ili izabrani od nekih predefinisanih stanja, poput premise da igrač ima na raspolaganju 100.000 EUR u dinarskoj protiv vrednosti.

Kada svi korisnici izaberu i konfigurišu svoju virtuelnu kompaniju simulacija počinje. Svako ima priliku da unese svoje odluke bez konsultacija sa kolegama (saigračima) ili pak dogovarajući se sa svojim saradnicima o optimalnom rešenju za svaki problem. Kako bi pregovaranje bilo moguće, iako korisnici nisu na istoj fizičkoj lokaciji, biće implmentiran chat sistem preko kojeg će svaki korisnik moći da kontaktira sve ostale korisnike u svojoj sobi (instanci simulacije).

Kako bi simulacija bila prilagodljiva različitim situacijama implementirana su dva različita toka vremena u simulaciji:

• Realni – vreme teče realnom brzinom, odnosno trenutno vreme u simulaciji je isto kao i u realnom svetu.

• Ubrzano – po završetku poteza program simulira protok određene količine vremena. Taj protok vremena može biti manuelno izabran pre početka simulacija. Na ovaj način, simulacija će trajati istu dužinu u realnom vremenu dok će simulirano vreme moći da varira kako bi se prilagodilo situaciji.

“Coin & Fund” simulacija ima četiri modula:

Modul berza je direktno povezan sa sajtom Beogradske berze (BELEX), i omogućava kupovinu i prodaju akcija po realnim cenama.

Modul menjačnica omogućava trgovinu odabranim valutama. Kurs valute odgovara realnim vrednostima na domaćem finansijskom tržištu.

Modul banka omogućava krakoročno oročavanje ili pozajmljivanje novčanih sredstava, po fiksnim ili varijabilnim kamatnim stopama, u odabranim valutama. Kamata na kredit se obračunava pomoću Altmanovog Z-score modela, uzimajući u obzir vrednost traženog kredita. Prilikom razmatranja opcije zaduživanja, korisnik/student može u svrhu donošenja odluke, dobiti Ponudu za kredit od banke. U slučaju oročavanja novčanih sredstava, neophodno je da korisnik/student unese u simulaciju odgovarajuću kombinaciju, valute, perioda oročenja i odabrane poslovne banke. Kamatne stope su realne i odgovaraju ponudama svih banaka koje posluju u Republici Srbiji.

Modul trgovina obuhvata određene vrste robe, koje se moraju držati u skladištu odgovarajućeg kapaciteta i sa primerenim brojem zaposlenih radnika. Stoga odluke koje prethode trgovini robom su vezane za kupovinu ili iznajmljivanje magacinskog prostora, i u zavisnosti od veličine kapaciteta angažovanje odgovarajućeg broja zaposlenih, koji mogu biti u punom radnom odnosu ili outsource-ovani. U zavisnosti od vrste i količine robe, zavise cene, rabati i uslovi plaćanja. Takođe, u slučaju prodaje, zalihe se mogu prodati u zemlji ili inostranstvu, sa željenom maržom, rabatom i popustom na količinu.

Uspešnost rada preduzeća prikazana kroz racio brojeve

Pokazatelji uspešnosti poslovanja (racio brojevi) su jasno prikazani na ekranu, sa mogućnošću da korisnik ima detaljan uvid u bilo kom trenutku i prati njihovu dinamiku (npr. pomoću grafika) upoređujući početno stanje sa dobijenim pokazateljima nakon odluka.

Odluke koje svaki korisnik može da donese u svom preduzeću su ključni deo simulacije. Finansijski izveštaji obuhvataju bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine. Rezultat donetih poslovnih odluka se direktno evidentira kroz odgovarajući finansijski izve-štaj.

U svakom trenutku se može videti finansijsko stanje kompanije kroz racia profitabilnosti (ROE – Return on Equity /prinos na kapital/, ROA – Return on Assets /prinos na aktivu/, EBIT-Earnings Before Interest and Taxes /dobit pre poreza i kamata) i Altmanov Z-score model (otkriva rizike od nastupanja bankrota preduzeća).

Racio brojevi pokazuju ključne performanse preduzeća. Generički racio broj ROI (Return on Investment) kao pokazatelj uspešnosti (rentabilnosti, profitabilnosti) ukazuje na zarađivačku sposobnost preduzeća uzimajući u obzir angažovana sredstva. U ovoj grupi indikatora su ROA, ROE koji se kroz aplikaciju posmatraju.

Svrha simulacije je optimiziranje i poboljšavanje poslovnih odluka s ciljem dobijanja što boljeg poslovnog rezultata uz minimalno uložene resurse, što se najbolje prikazuje kroz Du Pontovu formulu. Du Pont sistem analize je poznat u praksi finansijskog menadžmenta i koristi se dugi niz godina.Ono po čemu je Du pont poznat u svetu finansija jeste formula koju ova korporacija koristi od 1920. godine i koja se često naziva i Du Pont stablo. Osnovna formula ove metode dovodi u vezu profitnu stopu sa obrtom aktive, a proizvod ove dve veličine daje stopu prinosa na ukupna ili uložena sredstva ili povrat na investiciju (Return on Inves-tment). U Du Pont sistemu analize svi racio brojevi se posmatraju kao sastavni delovi jedne celine, odnosno posmatraju se u paketu. Cilj je ukazati da se pored analize rezultata prikazanih u bilansu uspeha, kao predmet Du Pont analize mora uključiti i bilans stanja, kao izveštaj koji pokazuje stanje imovine preduzeća, sa aspekta sredstava i njihovih izvora.

Primena Du Pont analize omogućava donošenje efikasnih finansijskih odluka, što i jeste ključna kararteristika i suština ovog pristupa, jer on zagovara integraciju organizacionih delova, ciljeva, planova i aktivnosti, tzv. holistički pristup, svest o celoj organizaciji.

Holistički pristup upravljanju koji obuhvata sve napore da se sagledavanjem i upravljanjem procesima (analiza, poboljšanje, termin planiranje novih aktivnosti) omogući ostvarivanje strateških ciljeva poslovnog sistema, odnosno optimizacija prinosa na angažovana sredstva. Naime, i gledano kroz primer, prinos na angažovana sredstva od 20% za period, dobija se tako što preduzeće ima 2 poslovna ciklusa odnosno 2 obrta imovine u periodu sa stopom od 10%, ali se isti rezulat dobija i kroz 5 ciklusa i prosečnom profitnom stopom od 4%. Postavlja se pitanje šta je dobro za kompaniju? Odgovor je u tipu, odnosno vrsti poslovnih procesa.Funkcionalno organizovanje kroz profitne i cost centre, planiranje i praćenje planova je model po kome rade uspešna preduzeća, ali uz maksimalno poštovanje holističkog principa, odnosno, sveobuhvatnosti i postizanja zajedničkih ciljeva kompanije, a ne pojedinačnih sektorskih. Međutim, shvatanje pojedinačnog sektora o jednakosti ciljeva kompanije sa pojedinačnim ciljevima je dugoročni proces, koji imperativno zahteva izradu jasnih planova. Uspešna kompanija praktično integriše organizacione ciljeve i aktivnosti. Velika preduzeća često prekomerno sagledavaju odluke, njihove uspešnosti i uticaj na rezultat kompanije sagledan kroz dinamuku kretanja ROI (ROA, ROE, ROCA), što uslovljava stalne reakcije i podešavanja. S druge strane, mikro preduzeća većinu odluka donose srcem i na bazi utiska. Efektivnost (profit, ROI) i efikasnost (optimizacija procesa) su dva veoma važna pokazatelja u poslovanju. Bitno je uspostaviti adekvatne procese u firmi kako bi se obezbedila efikasnost i efektivnost. Neophodno je da zaposleni razumeju važnost efikasne i efektivne organizacije. Obe su ekonomske kategorije, mogu se izmeriti novcem, i uvek će biti vidljive kroz novac. Zadatak za kompaniju jeste da sagleda kako se ovakva efikasnost reflektuje na profit, kako i na ROI, odnosno da utvrdi koji je efekat poslovanja i propiše preventivne i korektivne mere.

Alat “Coin&Fund” podržava funkcionalno organizovanje praćenje rezultata rada profitnih i cost centrara implementacijom analitičkog alata P&L (Profit and loss) po različitim dimenzijama. Koristi od implemantacije P&L su dvostruki:

• da se omogući učesnicima simulacije da bolje razumeju efekte koje će njihove odluke verovatno imati na profit organizacionog dela za koji su preuzeli odgovornost i

• da se ciljevi pretvore u brojke da bi se obezbedilo ocenjivanje učinka za menadžere po profit centru.

P&L je interni izveštaj za menadžment i često se zove i Menadžerski bilans uspeha podeljenog na varijabilne i fiksne troškove. To je alat za praćenje aktivnosti firme u pravcu ostvarivanja profitnog cilja. Ključna stvar kod P&L je podela troškova na varijabilne i fiksne troškove, kao i na direktne i indirektne. Direktni troškovi su oni troškovi koji se mogu direktno vezati za nosioca troška, bilo da je reč o: Proizvodu, Regionu, Kupcu ili Komercijalisti, što će kroz Coin&-Fund biti simulirano.

U “Coin&Fund”-u za potrebe modula Trgovine, polazi se od količina, koje se razbijaju na sastavne delove:

• Kupci

• Proizvodi

• Regioni

• Kanali prodaje.

Posle toga, dolazi Bruto prodaja kao rezultat prodate količine i cene od koje se oduzimaju popusti realizovani kroz knjižna odobrenja koja se daju kupcima ukoliko ispunjavaju određene uslove/zahteve. U ovu kategoriju spadaju rashodi, poput rabata na količinu, rabata za tip plaćanja, rabat za performans, itd i dobija se Neto prodaja.

Kao zaseban tabelarni pregled na glavnom interfejsu u ovom modulu je prikazana Rabatna skala koja će obuhvatiti napred navedene dimenzije rabatne matrice.

Od Neto prodaje se oduzimaju varijabilni troškovi poput, transporta, špedicije, carine itd. Sledeći korak je oduzimanje fiksnih troškova koji mogu da se jasno dodele određenom nosiocu troškova. To su direktni troškovi prodaje. Obično se prvo oduzima reklama, pa zatim troškovi sektora prodaje (plate, putovanja i sl.).

U poslednjem koraku, oduzimaju se indirektni troškovi. U ovom koraku korisnik simulacije će imati opciju da se opredeli za tip raspodele indirektnih troškova: po ključu, uz postavljanja ključa, paušalno ili ABC metodom (Activity Based Costing). Nakon oduzimanja indirektnih fiksnih troškova oduzimaju se svi ostali troškovi, kao i ROI target i dobijamo rezultat profitnog centra.

Pored implementacije ovog izveštaja u motoru za simulaciju i databazi, neophodno je da korisnik ima detaljan uvid u isti u okviru modula Finansijski izveštaji. Stoga je implementiran grafički interfejs u okviru klijentske aplikacije koji će korisniku dozvoliti da na intuitivan način ima uvid u Profit & Loss po kategoriji proizvoda, mesecu, godini, itd.

Razvoj programerskih performansi Coin & Fund simulacije

Usled sveobuhvatnosti programa i širine realnih situacija koje obuhvata, a u cilju postizanja stabilnosti, već je započeta refaktorizacija inicijalnih postavki programa.

Program koji je do sada implementiran je napravljen monolitički, što znači da sve njegove komponente čine jednu kohezivnu celinu. Ovaj pristup je izabran, jer zahtevi za aplikaciju u startu nisu bili visoki. Aplikaciju je neophodno modularizovati kako bi mogla biti distribuirana na više servera i procesnih jezgara.

Aplikacija će biti podeljena na module (databaza, klijent, Veb server, motor za simulaciju, kao i pojedinačni moduli same simulacije). Svaki od modula će biti spakovan u takozvani Docker kontejner, koji će omogućiti znatno veću skalabilnost, kao i smanjenje vremena koje je neophodno za tranziciju iz razvojnog u proizvodno okruženje. Ostali benefiti uključuju mogućnost automatizovanog testiranja prilikom svake tranzicije u proizvodno okruženje, korišćenje distribuirane arhitekture u budućnosti, znatno veću sigurnost od cyber pretnji i obfurskaciju za spoljne napadače, itd.

•  Modularizacija programa biće izvršena na sledeće celine:

•  Veb server za serviranje klijent aplikacije;

•  Veb server koji uključuje motor za simulaciju i module simulacije;

•  Front-facing proxy server za celu aplikaciju.

•  Pakovanje svih gore pomenutih modula u pojedinačne Docker kontejnere. Finalna arhitektura je prikazana na Slici 1.

•  Poboljšana podrška za nepravilan unos korisnika u aplikaciji. Ovo uključuje pravilno izveštavanje nepravilnog unosa na svim mestima u simulaciji.

•  Asinhrono ažuriranje state-a u aplikaciji. Ovo znači da klijentska aplikacija neće tražiti promene od servera u intervalima, već da će server dostavljati promene kada se dese. Ovaj pristup će znatno smanjiti opterećenje na serveru i dozvoliti većem brojem korisnika da koristi simulaciju istovremeno.

•  Implementacija Continuous Integration (CI) sistema sa GitLab-om.

•  Generalno doterivanje korisničkog interfejsa i popravljanje bagova u istom.

•  Databaza sa svojim kontrolerom.

 

Slika 1. Finalna arhitektura Coin&Fund

Zaključak: Edukativno poslovna simulacija “Coin & Fund” pomaže korisnicima da spoje teorijska i praktična znanja. Možemo zaključiti da “Coin&Fund” uči korisnike o pravilnom i analitičkom  sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima, jer potpuno simulira poslovanje celog preduzeća.

Ideja je da se poslovno edukativna simulacija “Coin & Fund”, primeni u nastavi na različitim stručnim predmetima. Cilj je da se sami studenti dalje uključe u razvoj ovog alata. Takođe, “Coin & Fund” je korisna alatka i menadžerima kompanija koje posluju u realnom sektoru, kako bi projektovali buduće poslovanje (početak simulacije su podaci iz Finansijskih izveštaje 31.12. prethodne godine ili 30.06. tekuće godine ili bilo koji drugi realni datum relevantan za razmatranje), kontinuirano praćenje rezultata rada preko modela implementiranim u velikim korporacijama poput P&L (Profit&Loss) svakog poslovnoge segmenta po različitim kriterijumimima, ali i za bolje razumevanje drugih kolega i drugih poslova u proizvodnom/komercijalnom/administrativnom procesu.

Biljana Lazarević, konsultantska kompanija Casa Forte

Veljko, Davidović, konsultantska kompanija, Casa Forte

 

Tekst je preuzet iz "Magazina" Sekcije za žensko preduzetništvo PKS.

 

 

 

 

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!