Projekti

Cilj YUPMA - unapređenje rada i stručnog znanja u oblasti projektnog menadžmenta

Udruženje organizuje, promoviše i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova sa ciljem unapređenja njihovog rada i stručnog znanja u oblasti projektnog menadžmenta.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA osnovano je 1986. godine od strane Prof. dr Petra Jovanovića, dugogodišnjeg profesora i dekana FON-a i grupe entuzijasta iz cele bivše Jugoslavije. Cilj stvaranja Udruženja bio je okupljanje stručnjaka iz oblasti projektnog menadžmenta i unapređenje projektnog menadžmenta u Srbiji.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije je od 1988. godine punopravni član IPMA - International Project Management Association. Udruženje je takođe osnivač i član Asocijacije nacionalnih udruženja za upravljanje projektima centralne i jugoistočne Evrope - SENET.

Pored stalne saradnje i učestvovanja u radu odbora IPMA i SENET, YUPMA tesno sarađuje i sa drugim nacionalnim udruženjima za upravljanje projektima sa kojima ima ugovore o saradnji ili dogovore o zajedničkom radu i razmeni znanja i iskustva.

YUPMA ostvaruje tesnu saradnju sa Fakultetom za projektni i inovacioni menadžment, sa kojim zajednički radi na obrazovanju kadrova iz projektnog menadžmenta, putem raznih kurseva i seminara ali i kroz osnovne, master i doktorske studije iz projektnog menadžmenta kao jedine u Srbiji. Takođe YUPMA ostvaruje i saradnju sa Fakultetom organizacionih nauka iz Beograda, kroz zajedničku realizaciju kurseva i seminara iz oblasti projektnog menadžmenta, i realizaciju međunarodne sertifikacije projektnih menadžera.

Rad Udruženja sprovodi se u okviru tri polja:

·         Organizovanje godišnjeg naučnog simpozijuma na temu projektnog menadžmenta

·         Organizovanje stručnih seminara i kurseva iz oblasti projektnog menadžmenta za sve vrste privrednih subjekata, kao i za pojedince

·         Međunarodna sertifikacija – YUPMA kao članica udruženja IPMA vrši međunarodnu sertifikaciju projektnih menadžera

Pored aktivnosti koje su vezane za ispunjenje programskih ciljeva i zadataka YUPMA posebnu pažnju posvećuje:

- Obrazovanje iz menadžmenta i projektnog menadžmenta;

- Organizovanju kurseva, seminara, simpozijuma;

- Istraživačko-razvojnim uslugama u privrednim organizacijama;

- Istraživačko-razvojnim uslugama u društvenim organizacijama;

- Inženjeringu;

- Priređivanju sajmova i izložbi;

- Izdavačkoj delatnosti;

- Inostranoj saradnji.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMAhttp://www.yupma.org.rs/

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!