Propisi

Agencija za privredne registre čuva arhivu od velikog značaja za privredu, istoriju, nauku i kulturu Srbije

Agencija za privredne registre se stara o arhivi nastaloj u postupku registracije, koja je do danas dostigla količinu od 35 kilometara.

Veći deo arhive se čuva trajno, pa samim tim predstavlja kulturno dobro, dok se ostala dokumentacija uništava istekom rokova čuvanja, u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Agencije.

U Agenciji se trenutno vode 22 registra i evidencije, a iz centralizovanih elektronskih baza se registrovani podaci objavljuju na internet stranici APR-a. Sastavni deo registara čini i papirna dokumentacija, koja se prikuplja u postupku registracije, kao i arhiva koja je preuzeta od trgovinskih sudova, Narodne banke Srbije, ministarstava i lokalne samouprave, kada je vođenje registara prešlo u nadležnost Agencije za privredne registre.  

Radi trajnog smeštaja i čuvanja arhivske građe i dokumentacije, Vlada Republike Srbije je dodelila Agenciji za privredne registre objekat od 4.200 m2, u ulici Oslobođenja 1b, u Rakovici, koji je renoviran sopstvenim sredstvima Agencije, koja ga je adaptirala za potrebe objedinjavanja i čuvanja arhive na jednoj lokaciji.

U zgradi arhive su uređeni arhivski depoi u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, a tu se čuva i elektronska arhiva. Osim toga, u objektu se nalazi i rezervna lokacija za skladištenje podataka (rezervni „data centar“), pa je, tako, Agencija ispunila uslove propisane zakonom koji se odnose na uspostavljanje, razvoj i zaštitu elektronskih baza podataka i staranje o arhivi, uz  primenu mera koje se odnose na obradu, upravljanje, smeštaj, čuvanje i zaštitu arhivske građe.

Izjavu rukovodioca arhive Agencije za privredne registre Slavice Narandžić, o tome koja se dokumentacija nalazi u arhivi, kako se ona čuva i ko je najčešće koristi, pogledajte na You tube kanalu Agencije za privredne registre. Prilog se može preuzeti sa sajta www.infobiro.tv.  

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!