Finansijske usluge

“Addiko banka” prošle godine ostvarila dobit od 1,2 milijarde dinara

“Addiko banka” je ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2017. godini u iznosu od 1,2 milijardi dinara nakon oporezivanja. Ukupna aktiva banke je na kraju godine iznosila 94,1 milijardu dinara. Poboljšani su finansijski pokazatelji u svim segmentima, ostvareno je profitabilno poslovanje i učvršćena stabilna pozicija na srpskom finansijskom i međubankarskom tržištu.

Nosioci rasta su bili kreditni proizvodi u domenu rada sa stanovništvom kao i u segmentu malih i srednjih preduzeća, a ostvaren je i značajan rast u domenu rada sa privredom. Prethodnu godinu je na nivou čitave Addiko grupe obeležila uspešna digitalna transformacija, a Addiko banka je i na srpskom tržištu prepoznata kao lider u inovacijama na polju digitalnog bankarstva, kroz atraktivan portfolio usluga i visok nivo kvaliteta e-banking i m-banking proizvoda.

„Uspeh smo ostvarili zahvaljujući konceptu straightforward bankarstva i pojednostavljivanju poslovnih procesa kroz sveobuhvatnu digitalizaciju, jasnu komunikaciju, jednostavne i direktne proizvode i usluge kojima izlazimo u susret svakodnevnim potrebama klijenata. Sa ponosom možemo istaći da smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat posle nekoliko godina i ponovo uspostavili trend profitabilnog poslovanja, sa ciljem da nadalje osnažujemo poziciju Addiko banke na srpskom tržištu, u okviru uspešnog poslovanja Addiko grupe u čitavom regionu“, izjavio je Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Addiko banke.

Ostvaren je rast učešća neto kredita i potraživanja od komitenata u ukupnoj aktivi na 65,49 odsto, kao rezultat strateškog usmerenja na plasmane stanovništvu i privredi.

Ukupan iznos neto kredita i potraživanja od komitenata porastao je za 1,2 milijarde dinara na 61,6 milijardi dinara, uz značajnu izmenu strukture portfolija.

U kreditiranju stanovništva ostvaren je rast od 61,41 odsto u bruto iznosu gotovinskih kredita čiji portfolio je krajem godine iznosio 11,2 milijarde dinara. U kreditiranju pravnih lica usmerenje je bilo na kredite za obrtna sredstva čiji portfolio je do kraja godine porastao za bruto 653 miliona dinara na 25,3 milijarde dinara.

Značajan uticaj na kretanje kreditnog portfolija imalo je intenzivno rešavanje nasleđenih problematičnih plasmana čiji je ukupan iznos kroz prodaje, naplate i otpise potraživanja umanjen za skoro 40 odsto, što se takođe pozitivno odrazilo i na finansijski rezultat zbog pada neto rashoda po osnovu obezvređenja plasmana za 1,5 milijardi dinara u odnosu na prošlu godinu.

Promena strukture portfolija obezbedila je dobru osnovicu za pozitivan rezultat poslovanja koji je ostvaren kroz rast dobitka od kamata za 229 miliona dinara na 3,2 milijarde dinara i rast dobitka od naknada i provizija za 322 miliona dinara na 1,1 milijardu dinara, uz stabilnu bazu troškova i porast ostalih poslovnih prihoda od 714 miliona dinara.

Pokazatelj adekvatnosti kapitala na dan 31. decembra 2017. godine je 21,84 odsto.
Unapređena je efikasnost poslovanja u radu sa stanovništvom i pravnim licima, a posebno se izdvajaju promene u procesu apliciranja za kredite koje su dale odlične rezultate. Nastavljen je proces optimizacije proizvoda, sa fokusom na gotovinskim kreditima čiji su osnovne prednosti jednostavna komunikacija sa klijentima i brzina obrade zahteva koja je skraćena na svega deset minuta. U segmentu poslovanja sa pravnim licima pokrenuta je nova e-banking platforma.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!