Nekretnine

Država od dažbina inkasira 140 milijardi dinara

Država od taksi i naknada koje naplati građanima i privredi godišnje prihoduje oko 140 milijardi dinara.

Izbor i način odlučivanja odbora poverilaca u stečajnom postuku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Konačno dostupan registar svih neporeskih nameta

U okviru USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, koji se sprovodi u periodu od januara 2017. do januara 2019. godine, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), razvijen je registar svih neporeskih nameta u Republici Srbiji koje plaćaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, izuzev sudskih taksi koje nisu bile predmet uključivanja.

Da li zaposleni ima pravo na otpremninu u slučaju otkaza o radu?

Prema članu 158 i 159 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ima pravo na otpremninu u visini koja se utvrđuje opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu.

EU planira uvođenje poreza na prihod za Google, Facebook, Amazon…

Velike kompanije, koje u Evropskoj uniji ostvaruju značajne prihode od digitalnog poslovanja, poput “Google”-a i “Facebook”-a, mogle bi ubuduće u EU plaćati tri odsto poreza na prihod.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!