Obrazovanje i posao

Poželjan profil preduzetnice za postizanje uspeha i mogući izvori finansiranja poslovnih projekata

„Znao sam da neću zažaliti ako ne uspem, ali sam isto tako znao da ću zažaliti samo ako ne budem probao“. Džef Bezos, osnivač sajta Amazon.com

Preduzeća jesu motor razvoja i bitan „izvor finansiranja“ jedne države. Imajući prethodno navedeno u vidu, države bi trebalo da se konstantno bave unapređenjem poslovnog ambijenta za lakše i efikasnije funkcionisanje preduzeća. Preduzetnicama je potrebna kontinuirana podrška, jer su veoma osetljive na tržišne promene. U ovakvom privrednom ambijentu, potrebno je promovisati dobre prakse preduzetnica, koje pokazuju da je, ipak, najveća vrednost u rukama preduzenice, koja treba da se osloni najviše na svoje sposobnosti.

Zbog toga se u ovom članku teži da se ukaže koje su to osobine koje karakterišu uspešnu preduzetnicu. Na ovaj način pruža se mogućnost preduzetnici da izanalizira koje su joj „snage“ u poslu, a sa druge strane na kojim „slabostima“ treba da radi i pretvori ih u „snagu“. Pored navedenog, predmet analize su i „mogući“ izvori finansiranja poslovanja preduzetnica. Ovo je posebno važno u fazi u kojoj preduzetnica prelazi iz faze „zanatlije“ u fazu „profesionalizacije“, koja zahteva dodatna sredstva zbog unapređenja kvaliteta, ali i pretpostavke da će ova tranzicija zahtevati veći obim proizvoda ili diverzifikaciju portfolia proizvoda. Informacije o potencijalnim izvorima finansiranja su važne i kada preduzetnica planira da krene sa izvozom, gde, zbog tražnje za velikim količinama, ne može samostalno da finansira rast i povećanje proizvodnje.

Profil uspešne preduzetnice

Kada se govori o osobinama koje su predispozicija za uspešno preduzetništvo, poželjno da preduzetnica kontinuirano radi na sebi, unapredi svoje veštine, usvaja nova znanja, kako bi maksimizirala predvidivost u radu, ali i poslovni rezultat. Preduzetnica se u svom razvojnom putu susreće sa svakodnevnim izazovima, koji se ponekad čine nerešivim. Upravo je sposobnost uspešne preduzetnice da uvek ima viziju efikasnog rešenja za poslovne izazove, odnosno plan „B“. Ovim se želi ukazati da je potrebno unapred isplanirati kako postupiti kada željeni projekat krene u nepoželjnom pravcu.

Zbog prirode posla preduzetnica bi trebalo da poseduje osobine kao što su energičnost, sklonost ka riziku, vera u sopstveni biznis i uspeh, liderstvo, razvijene veštine komunikacije, radoznalost, ali i etičnost, jer je poslovna etika jedna od nezaobilaznih osobina uspešnih preduzetnica. Usled brojnih dnevnih izazovnih situacija, sa kojima se preduzetnica suočava, optimizam bi trebalo da dominira. On pomaže da se prebrode teška vremena, kao i da se razume kriza kroz koje većina preduzetnica prođe. Pored ovih osobina, uspešna preduzetnica trebalo bi da poseduje i viziju, odnosno gde vidi svoj biznis u budućnosti. Preduzetnicu treba da vodi strast i šira misija, pored materijalnih ciljeva.

Mogući izvori finansiranja

Konstantna potreba za dodatnim izvorima finansiranja predstavljaju veliku brigu za preduzetnice. Iako je najčešći izvor finansiranja malih preduzeća lična ušteđevina vlasnika, sredstva porodice ili prijatelja, potrebna finansijska sredstva preduzetnice mogu dobiti i u vidu zajmova ili učešća u vlasništvu. Biće reči i o inovativnim izvorima finansiranja kao što je crowdfunding.

Od spoljnih izvora sredstava, najčešći su krediti od banaka. Pozajmica u vidu kredita predstavlja tradicionalni način finansiranja i ovaj oblik finansiranja ne daje poveriocu pravo učešća u kapitalu preduzeća kome pozajmljuje novac. Preduzetnica je dužna da vrati pozajmljeni novac uz dogovoreni iznos kamate. Ovaj izvor finansiranja je bitan za razvoj preduzetničke delatnosti, ali preduzetnica u trenutku potrebe za dodatnim sredstvima treba da razmotri da li može naći „jefitniji“ izvor finansiranja. Ovde se, pre svega, misli na finansiranja kao što su finansiranja od strane dobavljača, gde dobavljač daje mogućnost preduzeću da ne plati odmah, već u nekom dužem periodu.

Atraktivni izvori finansiranja mogu biti subvencije države, donacije i grantovi organizacija koje pružaju podršku privredama u razvoju. Ovo vrsta finansiranja zahteva kontinuirano praćanje konkursa. Što se tiče domaćih institucija, Razvojna agencija Srbije na vrlo konstruktivan način podržava domaća preduzeća.

Kao potencijalne investitore treba razmotriti i međunarodne finansijske institucije za finansijsku i konsultantsku podršku. Pojedine finansijske institucije pružaju i besplatnu konsultantsku podršku preko senior eksperata, a po nekom od modela saradnje institucija može dobiti učešće u vlasništvu. Primera radi, Evropska banka za obnovu i razvoj ima veoma stimulišuće modele saradnje sa realnim sektorom u Srbiji, pogotovo sa malim i srednjim preduzećima.

Učešće u vlasništvu podrazumeva ulaganje kapitala investitora u preduzeće (preduzetnice kojoj su potrebna dodatna sredstva) na osnovu čega investitor stiče udeo u vlasništvu. Ovaj vid finansiranja može biti posebno atraktivan ukoliko investitor ima iskustvo i „know-how“ u oblasti u kojoj posluje preduzetnica. Pored navedenog, kada se razmišlja o odabiru investitora (partnera) mogu se uzeti u obzir i investitori koji su kupci proizvoda i usluga preduzetnice (kome su potrebna dodatna sredstva) i na taj način investitor može osigurati kontinuitet saradnje sa dobavljačem, a preduzetnici omogućiti kontinuitet za plasman proizvoda i usluga.

Crowdfunding predstavlja inovativan način prikupljanja sredstava za započinjanje ili razvoj nekog projekta. Crowdfunding (finansiranje od strane mase) se zasniva na prikupljanju sredstava i finansiranje od strane velikog broja ljudi. Za razliku od traženja velikih investitora, crowdfunding se zasniva na doprinosima pojedinaca, manjih ili većih firmi kao i svih ostalih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica koji žele da doprinesu vašem projektu. Investitori putem crowdfundinga ne moraju da budu motivisani isključivo učešćem u vlasništvu, oni mogu imati i druge motive poput pruženje podrške društveno odgovornim projektima. Putem digitalnih sredstava komunikacija pruža se mogućnost za lakšu promociju dobrih ideja i privlačenje finansiranja putem growdfundinga. Ovaj vid finansiranja omogućava prikupljanje sredstava i van granica države u kojoj se poslovna delatnost obavlja.

Prilikom odabira izvora finansiranja ne postoji „najbolji“ izvor finansiranja, on zavisi isključivo od prirode delatnosti, svrhe investiranja, ročnosti, vizije preduzetnice, makro i mikroekonomskih okolnosti i drugih faktora u trenutku potrebe za dodatnim sredstvima.

Aleksandar Plavšin, doktor ekonomskih nauka

Menadžer Udruženja finansijskih direktora Srbije

 

Tekst je preuzet iz "Magazina" Sekcije za žensko preduzetništvo PKS.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!