Pitanja i odgovori

Na koji način se može zaštiti kupac nepokretnosti u izgradnji od rizika uspostavljanja tereta na predmetnoj nepokretnosti od strane prodavca?

Podaci o nepokretnosti, koje vodi Služba za katastar nepokretnosti, predstavljaju podatke od javnog značaja i svako zainteresovano lice ima pravo da izvrši uvid u takve javne knjige. Pročitaj

Kako prevazići tremu prilikom javnog nastupa?

Trema, odnosno strah, prvenstveno se odnosi na strah od javnog nastupa, odnosno, na strah od neizvesnosti rezultata naših akcija, društvenih odnosa ili poslovnih poteza. Pročitaj

Šta predstavlja akt o proceni rizika u postupku bezbednosne prevencije na radu i da li je svaki privredni subjekt dužan da ga ima?

Akt o proceni rizika jeste akt, koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjenje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Pročitaj

Da li je privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti veleprodaje koje svoju robu prevozi svojim vozilima obavezno da za takav prevoz pribavi rešenje nadležnog organa?

Glavna  razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopstvene potrebe vrši bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti (npr. u veletrgovini dostava robe do kupca bez posebne naplate prevoza), a javni prevoz tereta je takav prevoz kod koga prevoznik naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza. Pročitaj

Da li osnivač doo može koristiti sredstvo u ličnoj svojini za potrebe društva, po osnovu kojeg može dobijati određenu kompenzaciju od društva u novcu (mašina, oprema i sl..)?

Osnivač doo može koristiti sredstvo u ličnoj svojini za potrebe društva ali da bi bi dobio određenu kompenzaciju za to mora da ispoštuje određenu proceduru. Pročitaj

Kako izmeriti zadovoljstvo kupca?

Zadovoljstvo kupca je najlakše izmeriti kroz upitnike, ali to ne daje tačne i pouzdane rezultate. Pročitaj

Koje su obaveze privrednih društava u vezi sa čuvanjem i upravljanjem poslovnom dokumentacijom?

U radu svake firme nastaje veliki broj dokumenata. Oni mogu biti interni, koji nastaju u firmi za potrebe firme ili eksterni, odnosno dokumentacija koja se razmenjuje sa drugima. Pročitaj

Da li se može upisati hipoteka na nepokretnost, koja nije upisana u katastar nepokretnosti?

Objekat u izgradnji, kao i poseban deo objekta u izgradnji (stan, poslovne prostorije, garaža, i dr.), bez obzira da li je već izgrađen, može biti predmet hipoteke, pod uslovom da je izdato pravnosnažno odobrenje za gradnju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Pročitaj

Kako da izmerim učinak zaposlenih u prodaji i koje metode se najčešće primenjuju u poslovnoj praksi?

Za merenje učinka u prodaji se u praksi najčešće koristi oko 10-ak metoda koje se kombinuju prema potrebama firme i ciljevima koje merenje učinka u specifičnim okolnostima ima. Pročitaj

Koji propisi uređuju upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije i u čijoj nadležnosti je nadzor primene ovih propisa?

“Zakon o kulturnim dobrima (sl.gl.RS. 71/94)” uređuje upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije. Pored ovog Zakona postoji i “Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ( sl.gl.RS . br. 80/92, 45/2016, 98/2016)”. Pročitaj

Najčitanije

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!