Propisi

Menica kao sredstvo obezbeđenja obaveze banke iz ugovora o novčanom depozitu

"Naručilac nije u obavezi, ali ima pravo da zahteva menicu, a u slučajevima nabavke velike vrednosti u obavezi je da zahteva bankarsku garanciju ili drugo sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza banke iz ugovora o novčanom depozitu."

Pojam novčanog depozita određen je u članu 1035. Zakona o obligacionim odnosima. Ugovor o novčanom depozitu je zaključen kada se banka obavezala da primi, a deponent da položi kod banke određeni novčani iznos. Ovim ugovorom banka stiče pravo da raspolaže deponovanim novcem i dužna je da ga vrati prema uslovima predviđenim u ugovoru. Dakle, banka ima obavezu da deponentu vrati deponovani novac prema uslovima predviđenim u ugovoru.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Advokatska kancelarija Aleksic sa saradnicimahttp://lawofficealeksic.rs

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!