Računovodstvo i finansije

Kako unaprediti poslovanje – kontroling i alati

Kontroling omogućuje kvalitetnije upravljanje budućim događajima, te daje odgovore na konkretna pitanja – “kakve su trend vrednosti i što možemo da očekujemo  u budućnosti, u koje proizvode više ulagati, a koje napuštati, koje kupce u budućnosti izbegavati, koja tržišta u budućnosti razvijati, a sa kojih se povlačiti, na koji način se finansirati rast ili obezbediti likvidnost itd”.

Kontroling omogućuje kvalitetnije upravljanje budućim događajima, te daje odgovore na konkretna pitanja – “kakve su trend vrednosti i što možemo da očekujemo  u budućnosti, u koje proizvode više ulagati, a koje napuštati, koje kupce u budućnosti izbegavati, koja tržišta u budućnosti razvijati, a sa kojih se povlačiti, na koji način se finansirati rast ili obezbediti likvidnost itd”. Ideja kontrolinga je da prevede aktivnosti u brojeve, gledanjem unapred, ne unazad, kroz retrovizor.

Kontroling kao podrška menadžmentu

Kontroling je funkcija koja pruža podršku menadžmentu prilikom upravljanja poslovanjem preduzeća. U tom kontekstu nameće se potreba pravljenja timova zaposlenih koji vladaju stručnim kompetencama i prate trendove. Savremena poslovna praksa daje kontrolorima  važnu ulogu:

- oni moraju biti čuvari opšeg interesa i vrednosti preduzeća, sa jedne strane;

- potrebno je da budu proaktivni i iniciraju promene, s druge strane;

Kao ozbiljna dilema iz prakse uvodjenja kontrolinga nameće pitanje da li taj posao treba da radi neko nov, sa svežim pogledom na situaciju i dogadjanja u firmi, ili je prava osoba za tu poziciju osoba od poverenja, koja je i do sada radila izveštavanja za vlasnika u formi koju je sam kreirao i a podacima koje želeo da vidi, operisala tajnim podacima, ali  i delila sa ostalim menadžerima informacije dozirano i često nepravovremeno. Rešenje je negde izmedju. Uspeh  kontrolinga se oslanja na :

- transperantnost;

- moderne alate;

- poznavanje procesa i tokova informacija u kompaniji;

- otvorenu komunikaciju sa kolegama;

Ovo znači da tim kontrolora treba da čine postojeći i novi zaposleni, a ko će biti tim lider, pokazaće vreme.

Kontroling kao izvor istine

Nije dovoljno jednostavno slanje izveštaja menadžerima. Informacije se moraju dobro razumeti– od kuda dolaze i što nam govore i kako ih ispravno koristiti. Preduzeće treba da razvije  kvalitetan odnos prema kontrolingu kao „jedinom izvoru istine” – time se bitno unapredjuje  kompletna struktura kontrolinga – jer je  kontroling odgovoran za kvalitet izveštaja, a menadžment za kvalitet odluke

Kontroling alati

Jedan od ključnih alata kontrolinga jeste definisanje merljivih ciljeva, sameravanje odstupanja u odnosu na usvojene ciljeve i predlaganje korektivnih mera ( izmena aktivnosti ili izmena cilja). Kontroling  istražuje da li su ciljevi dostižni, ispituje  razloge koji su doveli do odstupanja i vraća aktivnosti na pravi put.  Ukoliko put nije pravi, uloga kontrolinga se ogleda u  preispitivanju poslovne strategije. Kontroling se opisuje pojednostavljeno i kao CMOK, akronim od reči: Ciljevi, Merenja, Odstupanja, Korekcije. Kao bazične alate kontrolinga možemo izdvojiti:

- Du pont stablo;

- Budžetiranje;

- Postavljanje KPI (Key performance indicator);

- Upravljanje Cash flow-om;

- FOCA sagledavanje procesa;

- SWOT matrica;

Ovi alati imaju smisla samo ukoliko Kontrolor uspe da ih upotrebi prilikom sagledavanja stvarnih dogadjanja u kompaniji, importuje parametre iz realnog biznisa i izvede zaključke iz tako upotrebljenog alata.

- Du pont stablo; Osnovna formula ove metode, dovodi u vezu profitnu stopu  sa obrtom aktive-imovine, a proizvod ove dve veličine daje stopu prinosa na ukupna ili uložena sredstva ili povrat na investiciju (Return on Investment). Du Pont analiza predstavlja jedan od integrisanih sistema kontrolinga koji poslovanje preduzeća posmatra u celini, a ne samo preko pojedinih aspekata poslovanja.

- Budžetiranje; Budžet je osnovni planski dokument kompanije koji predstavlja očekivane prihode i rashode u posmatranom budućem periodu. Jedan od osnovnih zadataka kontrolinga je uporedjivanje ostvarenog rezultata sa planiranim rezultatom, odnosno kako se često prikazuje ACT (actual) vs BUD (budgeting).

- Postavljanje KPI (Key performance indicator); KPI kao ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) su sameravanje aktivnosti u poslovanju koje za rezultat ima ostvarenje ili neostvarenje budžeta koji proističe iz poslovne strategije preduzeća.

- Upravljanje Cash flow-om; Cash Flow je prikaz priliva i odliva novca u odredjenom periodu. Za ispravno vodjenje tokova gotovine, osnovni zadatak za Kontrolore i službu Kontrolinga jeste da poduče rukovodioce u kompaniji da svaki Prihod nije istovremeno i Priliv zbog ugovorenih rokova naplate potraživanja, i da svaki Rashod nije istovremeno i Odliv, usled ugovorenih rokova plaćanja obaveza. Srećemo se  sa značajnim  brojem preduzeća kod kojih je u Bilansu stanja iskazana Dobit, ali nisu u stanju da servisiraju svoje obaveze u skladu sa rokovima dospeća jer je  upravljanje tokovima gotovine zatajilo.

- FOCA sagledavanje procesa; FOCA je alat koji sagledavanje procesa u kompaniji vodi kroz četiri osnovna koraka na putu za prevazilaženje raskoraka od trenutne do ciljane situacije. U prvom F (Fact) koraku utvrdjuje se činjenično stanje sagledavanjem svih aktivnosti koje jedan proces čine: ulazna vrednost (inicijalna kapisla, nalog za započinjanje zadatka), skup povezanih aktivnosti i izlaz iz procesa; Drugi O (Opinion) korak podrazumeva prikupljanje mišljenja o procesu, svih relevantnih učesnika procesa, na različitim nivoima organizacione šeme; Treći, C (Changes) korak odnosi se na promene koje su usvojene u cilju optimizacije procesa; Četvri, A (Action) korak znači odredjivanje odgovornih osoba i termin plana koji za cilj ima optimizaciju procesa; Ovaj alat se najlakše sprovodi na zajedničkom sastanku, iscrtavanjem procesa na flip chartu raznobojim flomasterima.

- SWOT analiza; SWOT analiza je strategijski i operativni alat jer posmatra uticaje na celo poslovanje preduzeća i njegove pojedinačne aktivnosti kroz matricu eksternih i internih faktora. S-Strenghts (Snage) i W- Weakness (Slabosti) deo matrice odnose se na interne faktore, dok O-Opportunity (Prilike) i T-Treats (Pretnje) polja matrice zahtevaju informacije koje se odnose na okruženje. Rezultat SWOT analize treba da budu konkretne akcije.

 

Autor: Biljana Lazarević, Senior Consultant u Casa Forte d.o.o.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!