Da li je pored akta o proceni rizika bezbednosti na radu, neophodno, u skladu sa Zakonom o bezbednosti na radu, imati propratna dodatna akta, koja bliže uređuju procenu rizika i mere bezbednosti na radu?

Pored akta o proceni rizika poslodavac izrađuje Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu i Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad.

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije - UBZRShttp://ubzrs.rs

Naša misija: Bezbedan rad, Pouzdan rad, Stručan rad, Bezbedan rad su "vrata" za sve poslove. „Hajde da uvek prvo prođemo kroz ova vrata".

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!