Propisi i praksa

Budućnost revizije – data analytics

Promene u finansijskom i tehonološkom okruženju, kao i promene u očekivanjima korisnika finansijskih izveštaja neminovno dovode i do promena u planiranju, sprovođenju i nalazima revizije finansijskih izveštaja.

Da li vlasnik doo, ukoliko nije zaposlen u društvu, ima obavezu da plaća bilo kakve obaveze po osnovu poreza ili doprinosa?

Ukoliko vlasnik doo nije zaposlen u privrednom društvu on mora plaćati minimalnu osnovicu doprinosa za penziono osiguranje, kao obavezni socijalni doprinos osnivaca. Pročitaj

Da li novoosnovano doo ima pravo na poreske olakšice i u kom periodu?

Novoosnovano doo po zakonima Republike Srbije nama pravo ni na kakve olakšice, sem u slučaju kada je reč o investiciji većoj od 100 miliona dinara. Pročitaj

Na koju imovinu pravno lice plaća porez na imovinu?

Porez na imovinu utvrđuje se samooporezivanjem, tj poslovna društva samostalno utvrđuju visinu obaveze i prijavljuju je poreskoj upravi, do kraja marta tekuće godine. Pročitaj

Da li postoje poreske olakšice za zapošljavanje u privatnim firmama u 2017?

Zakonom o porezu na dohodak građana, produžava se rok primene poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih lica,  sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017. Pročitaj